„Mediacja, to proces ludzki, który unowocześnia sądownictwo i przywraca szacunek dla sprawiedliwości” Martin Wright, mediator, ekspert Rady Europy ds. Mediacji

Czym jest mediacja

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania konfliktu stron. Jej celem jest ułatwienie relacji między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa, jest dobrowolna, a prowadzący postępowanie mediator zapewnia poufność i bezstronność. W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych. Pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy natomiast pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

Konferencja

18 listopada 2019 r. w Areszcie Śledczym w Lublinie odbyła się III edycja konferencji „Mediacja pośrednia i bezpośrednia w warunkach izolacji”, zorganizowana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie – SSO Krzysztofa Niezgodę oraz płk. Leszka Wojciechowskiego – dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie, w której wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – dr Marcin Romanowski oraz ppłk. Krzysztof Stefanowski – Dyrektor Okręgowy Służby więziennej w Lublinie .

O tym, jak upowszechnić instytucje mediacji bezpośredniej i pośredniej, a także przekonać strony sporów do takiej metody ich rozstrzygania mówili naukowcy z kilku ośrodków akademickich w Polsce oraz praktycy zajmujący się mediacją. W trakcie konferencji omawiano m.in. rolę mediacji w procesie resocjalizacji osób skazanych, przedstawiono również problemy mediacji z udziałem osadzonych oraz korzyści z tego sposobu rozstrzygania sporów po wyroku. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: SSO Eleonora Porębiak-Tymecka – koordynator do spraw mediacji Sądu Okręgowego w Lublinie, prof. dr hab. Katarzyna Dudka – kierownik Katedry Postępowania Karnego w Instytucie Prawa UMCS w Lublinie, dr Grzegorz Skrobotowicz – Katedra Prawa Karnego Wykonawczego KUL w Lublinie, mgr Paweł Kłos – Pracowania Mediacji w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UMCS w Lublinie, Marcin Smalcerz – starszy specjalista w Wydziale ds. Mediacji Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Anna Dyś – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Lublinie, prof. UMCS dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent – mediator sądowy w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych oraz mł. chor. Marta Dąbrowska-Jurak – młodszy wychowawca działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Lublinie.

Mediacja jako szansa

Uczestnicy konferencji mieli okazję przekonać się, że mediacja to nie problem, to sposób na jego rozwiązanie. Resocjalizacyjny wymiar mediacji, zmierzający do pojednania pomiędzy sprawcą a ofiarą, ma istotny wpływ na kształtowanie postaw i wartości skazanego poprzez zrozumienie konsekwencji swoich czynów z pozycji osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Stanowi to bardzo ważny element sprawiedliwości naprawczej.

 

Opracowanie: chor. Aleksandra Paradowska

Zdjęcia: por. Rafał Paczos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej