Zarządzenie Nr 10/20 Dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach z dnia 18 marca 2020r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427 z późn. zm.), art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 poz. 676 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433); mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, zarządza się, co następuje:

§ 1. Począwszy od dnia 18 marca 2020 r. od godziny 12:00 na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach, na okres 7 dni, do dnia 24 marca 2020 r. do godz. 24:00, wstrzymuje się:

1) udzielanie osadzonym widzeń;

2) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych;

3) zatrudnienie osadzonych poza terenem aresztu śledczego, za wyjątkiem zatrudnienia w Piekarni Białogon oraz Poczcie Polskiej S.A. Kielce.

§ 2. O wydaniu niniejszego zarządzenia bezzwłocznie powiadomiony zostaje sędzia penitencjarny Sądu Okręgowego w Kielcach.

§ 3. Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

1) podaniu do wiadomości wszystkim osadzonym w Areszcie Śledczym w Kielcach;

2) zamieszczeniu na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Kielcach;

3) wywieszeniu na tablicy informacyjnej Aresztu Śledczego w Kielcach.

§ 4. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w § 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach

Rozmiar: 3.8 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej