24 lutego 2020 roku ppłk Anna Adamska - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, podpisała kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z Firmą Nicols Poland Sp. z  o.o. w Trawnikach - reprezentowaną przez Pana Jacka Poletyło – Zastępcę Prezesa Spółki.

Realizacja programu „Praca dla więźniów”

Areszt Śledczy w Krasnymstawie aktywnie współpracuje z czterema podmiotami zatrudniającymi skazanych poza terenem jednostki penitencjarnej, w formie odpłatnej, głównie z branży spożywczej i budowlanej. Codziennie mury krasnostawskiego więzienia, celem świadczenia pracy odpłatnej opuszcza ponad 80 skazanych. Podpisanie kolejnej umowy o odpłatnym zatrudnieniu z Firmą Nicols Poland Sp. z  o.o. w Trawnikach reprezentującej branżę chemiczną, pozwoli na poszerzenie katalogu miejsc pracy odpłatnej oferowanej skazanym, z pełnym wykorzystaniem ich predyspozycji. Pozwoli również na pełniejszą realizację ciążących na skazanych zobowiązań finansowych, w szczególności zobowiązań alimentacyjnych. Powyższe działania wpisują się w założenia rządowego programu "Praca dla więźniów".

Praca - efektywną formą resocjalizacji

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Służbę Więzienną w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności jest prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych. Praktyczna ich realizacja opiera się w dużym stopniu na pracy, która w szczególności sprzyja zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W warunkach izolacji rola pracy jest szczególna i polega nie tylko na zagospodarowaniu czasu wolnego skazanego, ale również zapobiega jego bezczynności. Praca uczy legalnego zdobywania pieniędzy, odpowiedzialności i punktualności, współpracy z innymi oraz szeregu innych umiejętności niezbędnych do życia zgodnego z normami społecznymi po wyjściu z więzienia. Wykonywanie pracy jest istotnym czynnikiem sprzyjającym readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności oraz pozytywnie wpływa na osiąganie stabilizacji życiowej po odbyciu kary. Obecnie działania Służby Więziennej w zakresie organizacji zatrudnienia oraz pozyskiwania nowych miejsc pracy są ukierunkowane przede wszystkim na odpłatne zatrudnienie skazanych. Odpłatne świadczenie pracy jest preferowaną formą oddziaływań, ponieważ dodatkowo daje możliwość zdobycia środków finansowych przez osadzonych, które stanowią między innymi źródło pokrycia alimentów, kar pieniężnych lub grzywien.

Powszechność zatrudnienia skazanych w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, kształtuje się na poziomie 75 %, w tym co istotne,  zatrudnienie odpłatne skazanych zobowiązanych alimentacyjnie sięga blisko 90%.

Tekst: chor. Magdalena Łukowiec

Zdjęcia: kpt. Mariusz Lisowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej