„Kobieta w izolacji” to  przede wszystkim spotkanie teoretyków i praktyków penitencjarnych oraz doskonała okazja do wymiany doświadczeń. Podczas konferencji, odbywającej się w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, nie zabrakło zagadnień związanych z historią więziennictwa.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęło Ministerstwo Sprawiedliwości, Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy. Patronat Naukowy sprawowało Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: przedstawiciele Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, członkowie Prezydium Kujawsko Pomorskiej Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym oraz przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

I panel - wymiana doświadczeń

Pierwszy panel Konferencji poświęcony był szeroko rozumianym oddziaływaniom resocjalizacyjnym, w szczególności wobec kobiet. Podczas swojego wystąpienia prof. dr hab. Barbara Toroń – Fórmanek przedstawiła Zagadnienie kształtowania tożsamości patriotycznej kobiet w izolacji penitencjarnej. Mgr Klaudia Jarosz zreferowała Percepcję patriotyzmu przez skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności. Dyrektor Zakładu Poprawczego w Koronowie Maciej Leciejewski   opowiedział jak przebiega Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w pracy resocjalizacyjnej z dziewczętami z Zakładu Poprawczego w Koronowie, przedstawiając konkretne działania, które zmierzają do wyposażenia wychowanek w pakiet wartości moralnych, obyczajowych i patriotycznych.

Kolejny aspekt resocjalizacji przedstawił o. dr Jan Dezyderiusz Pol mówiący o aktywności duszpasterskiej jako wsparcie oddziaływania penitencjarnego. Kapelan podkreślił, że od wieków przypisuje się religii wpływ na człowieka a determinanty z niej wynikające zazwyczaj kojarzymy z wpływem pozytywnym, chociaż zauważa się także negatywny wpływ idei religijnych na funkcjonowanie człowieka. Ojciec dr Jan Dezyderiusz Pol zadał pytanie: Czy można resocjalizować, zmieniać człowieka pozbawionego wolności upatrując w religii jedynie pozytywnego wpływu na jego postawy i wybory życiowe?

Prof. dr hab Tadeusz Sakowicz omówił Fundamentalną rolę kobiety w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych jako wyzwanie dla wytężonej pracy pedagogicznej zakładu karnego. Omówił również zadania stawiane personelowi więzienia podkreślając, że do zakładu karnego trafiają kobiety we wszystkich etapach życia, co stawia przed kadrą więzienną niebagatelne wyzwanie umiejętnego postępowania i działania wobec tak zróżnicowanego osobowościowo zespołu podmiotów i przedmiotów oddziaływania pedagogicznego. Prof. dr hab. Wojciech Gulin przedstawił zagadnienie Empatii w odniesieniu do poczucia wolności człowieka inkarcerowanego twierdząc, że człowiek empatyczny to człowiek wolny, akceptujący drugą osobę i jej godność.

II panel - z kart historii

Drugi panel związany był ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości i roli, jaką odgrywali w tym procesie więziennicy. Wykład inauguracyjny pt. Generał profesor Elżbieta Zawacka 1909-2009. Nauczyciel, bohater konspiracji niepodległościowej, więzień polityczny okresu stalinowskiego i Kustosz Pamięci Narodowej  wygłosił prof. dr hab. Mirosława Golona, Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Mariusz Żebrowski, Kustosz Muzeum w Grudziądzu omówił Funkcjonowanie Zakładu Karnego w Grudziądzu w okresie stalinowskim. Zaprezentował jego umiejscowienie w systemie więziennym oraz  aspekty codziennego życia i funkcjonowania osadzonych. W swoim wystąpieniu skupił się także na represjach dotykających szczególnie więźniów politycznych. Dopełnieniem wiedzy historycznej było wystąpienie mgr Joanny Gierczyńskiej, Kierownika Muzeum Więzienia Pawiak pt. Sukces w walce z okupantem był dla nich jedynym celem i nagrodą. Polscy funkcjonariusze straży więziennej Pawiaka.

Jako, że rok 2018 jest wyjątkowym rokiem 100-lecia niepodległości tą tematykę poruszyła również w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Maria Szyszkowska (Uniwersytet Warszawski): Niezbędność rozwijania uczuć - w tym patriotycznych - w edukacji, wychowaniu i resocjalizacji.

Konferencji towarzyszyła wystawa okolicznościowa „Więziennictwo i Straż Więzienna 1918-1945” , przedstawiająca fakty z historii Straży Więziennej, m.in. mówiące o przymusowym wcielaniu strażników do obsady niemieckich więzień, którzy wykorzystywali ten fakt by z narażeniem życia pomagać osadzonym. Uczestnicy mieli także niepowtarzalną okazję obejrzeć wystawę z prywatnych zbiorów Jacka Moczulskiego (mjr. SW w st. spocz.) pt. „Portret Straży Więziennej II RP”. Wystawa zawierała wydawnictwa II RP, oznaki służby, odznaki SW II RP oraz kalendarze miesięcznika Forum Penitencjarnego ukazującego kobiety – funkcjonariuszki podczas pełnienia.

Spotkanie stało się też okazją do promocji książki pt. „Więziennictwo Grudziądzkie 1920-1939”, której  autorem jest st. szer. Marcin Nowicki – funkcjonariusz z ZK Nr 1 w Grudziądzu. W trakcie prezentacji powyższych zbiorów można było usłyszeć o spuściźnie Straży Więziennej z akcentem zewnętrznego wizerunku i dorobku Służby Więziennej w dwudziestoleciu międzywojennym. Dodatkową atrakcją była prezentacja broni z przełomu końca XIX i początku XX wieku. Włodzimierz Orlikowski (kpt. SW w st. spocz.) prezes Fundacji pn. „HISTORIA ZZA KRAT- Ocalić od zapomnienia” przedstawił sylwetki funkcjonariuszek okresu okupacji.

W trakcie spotkania dokonano podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt: Pamiętamy – 100 lat Polsko. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej do słów Marszałka Józefa Piłsudskiego – „Niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym”. Pierwsze miejsce zajęła praca plastyczna skazanego mężczyzny odbywającego karę w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy w Fordonie.

Plany na przyszłość

W 2019 roku Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu będzie świętował 70-lecie istnienia Domu dla Matki i Dziecka, 35- lecie założenia Oddziału Terapeutycznego dla Skazanych z Niepsychotycznymi Zaburzeniami Psychicznymi i Upośledzonych Umysłowo oraz 25 - lecie powstania Oddziału Terapeutycznego „Atlantis” dla Skazanych Uzależnionych od Alkoholu. W związku z powyższym uczestnicy Konferencji uzgodnili, że w przyszłym roku ich rozważania będą koncentrowały się wokół specjalistycznych oddziaływań penitencjarnych.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

foto: Wojciech Łączkowski, Marek Mikielewicz

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej