Jubileuszowe Seminarium pt: „Skazana – uczennica: rozważania w 60-lecie powstania szkoły dla kobiet przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu” odbyło się w dniach 30 listopada – 1 grudnia br.

 Tradycyjnie - pierwszy dzień Seminarium Goście spędzili w Grudziądzu, a drugi – w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej.
    Po raz dziesiąty naukowcy z wielu uczelni w kraju i więziennicy z różnych jednostek penitencjarnych spotkali się podczas Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego z cyklu „Kobieta w izolacji”,  zorganizowanego przez grudziądzki Zakład Karny Nr 1.

Edukacja więzienna
    Seminarium otworzył Patron Honorowy – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy płk Jacek Gościak, następnie wystąpił Dyrektor Biura Penitencjarnego płk Andrzej Leńczuk. Odczytano także list od Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Marzenny Drab, w którym Pani Minister wyraziła nadzieję, iż Seminarium będzie płaszczyzną dyskusji na temat udoskonalenia edukacji więziennej i połączenia jej z rynkiem pracy.  W kolejnym wystąpieniu  prof.  dr hab. Wojciech Gulin – prorektor Kollegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej – patrona naukowego Seminarium, podsumował wieloletnią współpracę uczelni  z grudziądzką jednostką.
    Wśród Gości, m. in. byli:  Sędzia Sądu Okręgowego  Elżbieta Makolus.  W imieniu Naczelnego Kapelana Więziennictwa - Ojciec Jan Dezyderiusz Pol. Obecni byli także specjaliści OISW w Bydgoszczy, przedstawiciele Zakładów Karnych w Krzywańcu i Lublińcu oraz naukowcy z wielu polskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej  w Warszawie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
    Wykład inauguracyjny pt.: „Rola szkoły przywięziennej w odbudowywaniu więzi rodzinnej u skazanych kobiet” wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Sakowicz. Następnie prof. dr hab. Maria Szyszkowska omówiła „Nauczanie w XXI wieku”. Pani Profesor poddała analizie współczesne wartości towarzyszące edukacji, wskazała na zagrożenia płynące z postępującego procesu informatyzacji wypierającego komunikację interpersonalną. Ciekawym dopełnieniem tego wykładu były późniejsze wystąpienia praktyków – Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu Haliny Gałęskiej oraz nauczycieli Bożeny Półczyńskiej i Jana Reichwalda.

Konkurs plastyczny
Następnie został podsumowany IV Ogólnopolski Konkurs plastyczny pt.: „Edukacja jest droższa od złota”. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu. Jego  głównym celem było zainteresowanie skazanych sztuką jako elementem resocjalizacji oraz twórcze ukazanie drogi do podnoszenia ich kwalifikacji poprzez zdobywanie wiedzy. Do jednostki wpłynęło wiele ciekawych prac, różnorodnych zarówno pod względem treści przekazu jak i wymowy artystycznej. Jury przyznało I, II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia. W wyborze zwycięzców kierowano się oryginalnością, pomysłowością i interpretacją tematu.

Część artystyczna
    Kolejnym artystycznym akcentem Seminarium był pokaz mody polegający na prezentacji odzieży wykonanej przez uczennice Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu. Modelkami były autorki prezentowanych strojów. Następnie Goście obejrzeli  spektakl pt. „Zemsta”, wykonany przez skazane uczennice pod opieką Haliny Gałęskiej, Dyrektor Szkoły i Bożeny Półczyńskiej. Po prezentacji efektów nauczania osadzonych Goście zwiedzili  jedyną  w Polsce przywięzienną Szkołę dla skazanych kobiet.

Wymiana doświadczeń
    Drugi dzień Seminarium tradycyjnie upłynął na dyskusjach naukowych, służył wymianie doświadczeń i poglądów. Tegoroczne tematy koncentrowały uwagę uczestników na szeroko pojętym nauczaniu osób pozbawionych wolności. Zagadnienie to było rozpatrywane z perspektywy praktyków oraz naukowców: pedagogów, prawników, psychologów i filozofów, a także w kontekście badań interdyscyplinarnych.
    Kształcenie w warunkach izolacji więziennej – na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 we Włocławku omawiała dr Dorota Kanrek - Lizik , natomiast przy Zakładzie Karnym w Potulicach mgr Bartłomiej Chwiłka – Dyrektor tej Instytucji. Profesor dr hab. Barbara Fórmanek - Toroń przedstawiała edukację więzienną na podstawie wybranych biografii skazanych kobiet, dr Katarzyna Nawrocka omówiła poziom wykształcenia i potrzeby edukacyjne kobiet, skazanych na kary długoterminowe. Profesor dr hab. Tadeusz Sakowicz wraz z dr Krzysztofem Gąsiorem zaprezentowali czynniki ochronne środowiska szkolnego u kobiet inkarcerowanych, doświadczonych traumą wczesnego dzieciństwa. Prof. dr hab. Teresa Sołtysiak przedstawiła obraz kobiety odbywającą karę pozbawienia wolności nadając swojemu wystąpieniu tytuł „Miałam perspektywy zawodowe i życiowe, a zgotowałam sobie taki los…”. Mgr Maciej Leciejewski, Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich  w Koronowie poddał analizie rolę literatury w resocjalizacji dziewcząt niedostosowanych społecznie. Wykład  dr Moniki Marczak dotyczył trajektorii aktywności własnej kobiet odbywających karę pozbawienia wolności, natomiast mgr Anna Rubczewska podjęła zagadnienie ergoterapii w procesie resocjalizacji skazanych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Podsumowując rozważania dr Monika Gołembowska omówiła metodykę resocjalizacji penitencjarnej .
    Ogólnopolskie Seminarium Naukowe organizowane przez Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu po raz kolejny potwierdziło występowanie dobrej korelacji nauki i praktyki w resocjalizacji i readaptacji osób przebywających w izolacji penitencjarnej. Liczne dyskusje wykazały, jak istotne jest łączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniami praktycznymi. Więziennicy zostali zainspirowani do wdrażania nowych metod pracy z osobami pozbawionymi wolności, natomiast naukowcy mieli okazje poznać praktyczne aspekty tworzonych teorii i metod.

Tekst: por. Elżbieta Kamińska
Zdjęcia: st. szer. Marcin Nowicki

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej