Jak sobie radzić z agresją werbalną i niewerbalną trudnych petentów? Jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy? Jakie prawa przysługują funkcjonariuszom publicznym? Dowiedzą się tego pracownicy administracji państwowej, którzy wezmą udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej Służby Więziennej.

Dlaczego Służba Więzienna?

Służba Więzienna jest jedyną służbą mundurową w kraju, która na tak dużą skalę (ponad 73 tysiące osób pozbawionych wolności) i w tak długim czasie zajmuje się trudnym podopiecznym. Skazanymi za popełnienie najcięższych przestępstw na wieloletnie kary pozbawienia wolności, w tym również na kary 25 lat i dożywotniego pozbawienia wolności, a także ukaranymi i tymczasowo aresztowanymi. Wśród nich są uzależnieni od alkoholu i narkotyków, osoby z zaburzeniami preferencji seksualnych, upośledzeni umysłowo czy niepełnosprawni fizycznie. Olbrzymia większość charakteryzuje się dyssocjalnymi cechami osobowości, ma poważne problemy w przestrzeganiu norm społecznych i prawnych. Wszyscy trafiają do zamkniętego miejsca odosobnienia – zakładów karnych i aresztów śledczych, gdzie poddawani są trudnemu procesowi resocjalizacji prowadzonemu przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Kadra więzienna na co dzień pracuje z ludźmi roszczeniowymi, często okazującymi werbalną i fizyczną agresję wobec przełożonych oraz współosadzonych. Praca z nimi wymaga ogromnej odporności psychicznej, ale przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, które zdobywa się przez lata. A wiedzą i doświadczeniem warto się dzielić.

Dla kogo?

Praca z petentem trudnym, roszczeniowym, stosującym agresję werbalną a coraz częściej również fizyczną, może powodować i powoduje poczucie zagrożenia u osób, które w swojej pracy spotykają się z takimi zachowaniami. Coraz częściej zdarza się, że z klientem trudnym mają do czynienia przedstawiciele różnego rodzaju instytucji, przede wszystkim państwowych. Nierzadko kontakty te należą do niebezpiecznych z uwagi na swoją specyfikę i nieprzewidywalność zachowań trudnego podopiecznego. Zdarza się, że kończą się agresją fizyczną wobec urzędników państwowych, np.: napaści na ratowników medycznych, uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet śmiercią (tragiczny przypadek pracownic GOPS z Makowa w 2014 r.). Dlatego Służba Więzienna postanowiła podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, zwłaszcza z pracownikami administracji publicznej, aby mogli bezpiecznej wykonywać swoje zawodowe obowiązki. Kampania skierowana jest właśnie do tych osób, których w Polsce jest ponad 400 tysięcy. W zależności od konkretnych ustaleń okręgowych inspektoratów SW, w zajęciach wezmą udział pracownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi oraz urzędnicy państwowi i samorządowi różnego szczebla.

Czego będzie można się nauczyć?

Szkolenia prowadzone przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej będą się odbywały w dwóch modułach.

Moduł teoretyczny:

  • przeprowadzenie szkolenia przez psychologa z Ośrodka Medycyny Pracy lub psychologa penitencjarnego z zakresu umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym podopiecznym.
  • przeprowadzenie szkolenia przez wyspecjalizowanego funkcjonariusza Służby Więziennej z zakresu sposobu prowadzenie rozmowy i zachowania się w sytuacji zetknięcia się z agresją ze strony klienta, np. w czasie wizyty w miejscu jego zamieszkania.
  • przeprowadzenie szkolenia przez funkcjonariusza lub pracownika Służby Więziennej, zajmującego się zagadnieniami prawnymi na temat szczególnej ochrony prawnej, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni z tytułu wykonywania swojego zawodu. Omówienie przestępstw, które mogą zostać popełnione przez petentów, np. naruszenie nietykalności osobistej, znieważenie oraz postępowanie w przypadku bycia ofiarą takiego działania.

Moduł praktyczny:

  • przeprowadzenie szkolenia przez psychologa z Ośrodka Medycyny Pracy lub psychologa penitencjarnego z zakresu stosowania prostych technik relaksacyjnych.
  • przeprowadzenie szkolenia przez funkcjonariuszy specjalnej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, z zakresu technik obrony przed agresją klienta mających miejsce w małych, wąskich pomieszczeniach, przy użyciu przedmiotów dostępnych w trakcie wykonywania pracy, np. w biurze.
  • przeprowadzenie szkolenia przez specjalistów ds. ochrony z zakresu projektowania bezpiecznego miejsca pracy. Usytuowania biurka, komputera, wyposażenia biura, tak aby tworzyły bezpieczną przestrzeń dla pracownika, np. w przypadku nagłego ataku lub innego nieprzewidywalnego zachowania trudnego podopiecznego.

W zależności od liczby uczestników, potrzeb oraz możliwości logistycznych szkolenia będą organizowane na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy przedstawicielami Służby Więziennej i podmiotami biorącymi udział w przedsięwzięciu.

 

Szczegółowych informacji na temat przebiegu kampanii w poszczególnych regionach Polski udzielają rzecznicy prasowi dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz ośrodków szkolenia.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej