„Igrzyska złości” to nowy program resocjalizacyjny w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy przeznaczony dla osadzonych mężczyzn w  AŚ Lublin. W lipcu rozpoczęła się pierwsza edycja.

Przemoc narusza podstawowe prawo każdego człowieka – prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne wydaje się podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie takim zachowaniom, uczenie konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z własnymi uczuciami. Jednym z takich uczuć jest złość, która może prowadzić do zachowań agresywnych rozumianych najczęściej jako świadome, zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie komuś szeroko rozumianej szkody fizycznej lub psychicznej wobec osoby o zbliżonych możliwościach, mającej zdolność skutecznej obrony.

W obszarze oddziaływań, które zakłada program resocjalizacji, pomocne będą techniki treningu autogenicznego w celu zmniejszenia poziomu agresji, obniżenia poziomu negatywnych emocji, kształtowania zdolności twórczych i pomysłowości, zdyscyplinowania oraz wrażliwości emocjonalnej. Osiągnięcie ww. efektów będzie pomocne przy rozwiązywaniu trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu poprawnych relacji interpersonalnych, co jest istotne w trakcie pobytu w izolacji więziennej, szczególnie w przypadku osób, które w życiu kierują się zasadą, że silniejszy ma rację.

Funkcją programu jest również nabywanie nowych umiejętności społecznych, w tym rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. Obok przekazu wiedzy teoretycznej w trakcie spotkań z psychologiem i wychowawcami, posiadanie wspólnego celu we współpracy z innymi uczestnikami zajęć, będzie stanowiło ćwiczenie umiejętności kooperacji i podziału ról, kształtowania efektywnej komunikacji pozbawionej agresji, a opartej na nastawieniu zadaniowym i współpracy.

Program również skieruje uwagę osadzonych na możliwości konstruktywnego sposobu odreagowania negatywnych emocji poprzez sport. W tym celu w trakcie poszczególnych bloków zajęciowych prowadzący będą mieli okazję ukazać sport jako jako czynność towarzyszącą w radzeniu sobie z trudnościami pozasportowymi oraz uporządkowaniu spraw w życiu codziennym. Wychowawcy i psycholog przedstawią ćwiczenia fizyczne jako alternatywę dla siłowego i agresywnego wyrażania siebie. Zamiast agresji werbalnej czy fizycznej zaproponowane będzie skazanym spojrzenie na siebie bardziej kompleksowo. Nie każdy skazany od razu przekona się do uprawiania sportu, ale sens i drogę do polubienia aktywności fizycznej zobaczy biorąc udział w tym programie.

Sukces w sporcie wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności technicznych, taktycznych, fizycznych i psychologicznych. Na najwyższym poziomie sportowym umiejętności techniczne i fizyczne są często wyrównane, a o osiągnieciu wyniku decyduje czynnik psychologiczny.

Psychologia sportu to przede wszystkim nauka umiejętności, które mogą być pomocne w sporcie, a zatem także wspieranie w wykorzystywaniu potencjału sportowego poprzez trening umiejętności mentalnych. Trening taki przeprowadzi psycholog w następujących obszarach: motywacja, radzenia sobie ze stresem i presją, kontrola emocji, przygotowanie na sytuacje trudne, samoocena i pewność siebie, koncentracja uwagi, wyznaczanie celów (sportowych) i sposoby ich realizacji, budowanie zespołu, komunikacja w grupie, współpraca na linii zawodnik-trener, trening relaksacji.

Wychowawca, a zarazem wieloletni zawodnik kulturystyki, ukaże skazanym praktyczny świat sportu ze wszystkimi jego blaskami i cieniami, opowie o budowaniu planów treningowych i będzie pilotował treningi uczestników. Ponadto zostanie przedstawiony uczestnikom trening relaksacyjny jako forma odreagowania skumulowanych emocji. Ukazanie uczestnikom programu bardziej pozytywnego i głębiej pojmowanego sposobu postrzegania świata, otaczającej rzeczywistości, może stać się fundamentem pod prawidłowe ukierunkowanie zmian w sferze emocjonalnej, co z pewnością może przyczynić się do poszerzenia umiejętności społecznych w zakresie tworzenia i utrzymania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych.

Zajęcia sportowe odbywają się na terenie aresztu, na placu rekreacyjnym, gdzie usytuowano utworzoną na potrzeby programu siłownię zewnętrzną (plenerową).

Opracował na podstawie programu autorstwa mł. chor. J. Nowickiej – mjr Jacek Zwierzchowski

Zdjęcia: por. Rafał Paczos

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej