Podsumowanie dwustronnej współpracy z norweskim partnerem oraz określenie perspektyw na przyszłość - to główne tematy poruszane podczas konferencji zamykającej Program PL17 „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”.

Otwarci na współpracę

Konferencja odbyła się 28 listopada br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Uczestniczyli w niej m.in.: dyrektorzy generalni Służby Więziennej, przedstawiciele ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, przedstawiciele ministerstw i więziennictwa z: Norwegii, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii, Czech i Ukrainy, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rozwoju, dyrektorzy okręgowi służby więziennej oraz komendanci ośrodków, dyrektorzy biur i kierownicy zespołów Centralnego Zarządu Służby Więziennej, jak również dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych współpracujących z norweskimi więziennikami.

Cieszy mnie fakt, że zaproszenie na naszą konferencję spotkało się z tak szerokim odzewem oraz fakt, że możemy spotkać się tutaj w Popowie,  podsumowując zamknięcie pewnego rozdziału w rozwoju polskiej Służby Więziennej. Na pewno nie kończymy współpracy z naszymi norweskimi przyjaciółmi i zapewniam, że jesteśmy otwarci na współpracę z innymi partnerami z zagranicy

- powiedział Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Realizacja programu

Program PL17 „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” realizowany był we współpracy z norweskim partnerem w latach 2013 - 2017 i składał się z 7 projektów. Pierwszy z nich  zakładał m.in.: udział skazanych w kursach zawodowych, objęcie ich zajęciami dogoterapii oraz urządzenie w więzieniach kącików widzeń dla dzieci. W ramach tego projektu kursy zawodowe ukończyło ponad 4 tysiące osadzonych, a 11 tysięcy objętych zostało szkoleniami z zakresu aktywizacji zawodowej. Drugi projekt realizowany był przez Ministerstwo Sprawiedliwości i dotyczył działań na rzecz probacji oraz rozwijania systemu kar alternatywnych i nieizolacyjnych. Kolejne projektów realizowane było na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Ich celem było przede wszystkim podniesie kompetencji kadry więziennej oraz zakup sprzętu niezbędnego do bezpiecznego i profesjonalnego wykonywania codziennych zadań służbowych. W ramach tych projektów przeszkolonych zostało  ponad 24 tysiące funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w ponad 4 tysiącach szkoleń. W ramach projektów skierowanych do kadry więziennej zakupiono m.in.: nowoczesny sprzęt informatyczny, sprzęt ochronny, urządzenia do udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia oraz wyposażenie przeciwpożarowe. Wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte, a łączny koszt realizacji projektu wyniósł ponad 11 mln euro. 

Wymiana doświadczeń

Wszyscy prelegenci występujący na konferencji bardzo wyraźnie podkreślali, że oprócz osiągnięcia założonych w projektach wyników, niezwykle ważnym elementem współpracy z norweskim partnerem była wymiana doświadczeń. Obustronne wizyty studyjne i stażowe dały możliwość zapoznania się nie tylko z rozwiązaniami technicznymi, czy też organizacyjnymi  stosowanymi w obydwu krajach, ale również z innym spojrzeniem na funkcjonowanie systemów penitencjarnych.

Możemy  z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nasza współpraca z norweskimi przyjaciółmi będzie trwała w kolejnej perspektywie finansowej i jestem przekonany, że będzie jeszcze lepsza niż dotychczas

- podsumował dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW płk Andrzej Leńczuk

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW               

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej