Podobnie jak uczniowie w całej Polsce, osadzeni kształcący się w przywięziennych szkołach, przystępują do egzaminów kończących kolejny etap nauki. Dziś odbył się egzamin w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie BUD.11.

Przy zakładach karnych funkcjonuje 18 Centrów Kształcenia Ustawicznego, które działają na terenie 20 jednostek penitencjarnych. Centra Kształcenia Ustawicznego są placówkami publicznymi i realizują takie same podstawy programowe oraz programy nauczania jak szkoły „wolnościowe”. Jednym z nich jest CKU działające w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce. Szkoły przywięzienne zapewniają możliwość kształcenia osadzonych na wszystkich poziomach edukacyjnych, tj. podstawowym, gimnazjalnym, średnim, policealnym. Szkoły przywięzienne dysponują niezbędną bazą dydaktyczną zarówno w zakresie kształcenia ogólnego jak i do prowadzenia praktycznej nauki zawodu a całe wyposażenie techniczne wspomagające proces kształcenia jest na bardzo wysokim poziomie. Dlatego m.in. na kurs montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie BUD.11 w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce chętnie zgłaszają się osadzeni niemal z całej Polski, co pozwala w 100% wykorzystać możliwości edukacyjne CKU.

Prowadzenie nauczania wśród osób skazanych jest bardzo istotne. Brak wykształcenia wśród skazanych zamyka im drogę do zdobycia w przyszłości odpowiedniego zawodu. Natomiast zdobycie i uzupełnienie wykształcenia daje duże szanse na skuteczną readaptację społeczną. Jednym z celów przywięziennej oświaty jest jak najlepsze przygotowanie osadzonego do powrotu na wolność, a co za tym idzie wyposażenie go w umiejętności, które pozwolą mu podjęcie pracy zarobkowej. Dużą szansą dla osadzonych są kwalifikacyjne kursy zawodowe, które stanowią nową pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego. Umożliwiają one bowiem w dość krótkim czasie uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji w danym zawodzie oraz przystąpienie i pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego potwierdzonego dyplomem honorowanym w całej Unii Europejskiej.

Egzamin dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie BUD.11 w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce odbył się 11 stycznia 2022r. Do egzaminu przystąpiło łącznie 14 skazanych. Każdy miał do swojej dyspozycji oddzielne stanowisko komputerowe. Dotychczasowe egzaminy zawodowe potwierdziły dobre przygotowanie słuchaczy kończących naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Wysoki poziom kształcenia, dbałość o wysoką jakość szkolenia praktycznego, dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku zewnętrznego, są traktowane priorytetowo w realizowanych programach Służby Więziennej. Oby każdy absolwent, po zakończeniu nauki i po opuszczeniu zakładu karnego, potrafił w konstruktywny sposób wykorzystać zdobytą wiedzę, z korzyścią dla siebie i dla całego społeczeństwa.

 

Opracowanie: st.szer. Katarzyna Wiktor

Zdjęcia: ppor. Justyna Wyrzykowska - Karolak

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej