Świadectwo drogowego zabójcy mówi więcej niż tuzin ekspertów przestrzegających przed jazdą samochodem po pijanemu. Dlatego Służba Więzienna od lat angażuje się w propagowanie tego zagadnienia, o którym powinien usłyszeć każdy kierowca. 25 lipca obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy.

Wśród skazanych odbywających karę pozbawienia wolności jest wielu, którzy popełnili przestępstwa komunikacyjne związane z jazdą pod wpływem alkoholu. Głównie dla takiej grupy osadzonych organizowane są spotkania edukacyjne, programy resocjalizacyjne i readaptacyjne oraz terapie, jeżeli skazany jest uzależniony od alkoholu lub narkotyków.

Służba Więzienna organizuje lub włącza się też kampanie społeczne skierowane do społeczeństwa. Opierają się głównie na świadectwie więźnia, odbywającego karę pozbawienia wolności za wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

Kampanie

„Jestem drogowym zabójcą, dokonałem złego wyboru, a ty, nie jesteś nieśmiertelny” – tak mówi bohater spotu promującego kampanię społeczną Służby Więziennej i Policji „Raz, dwa, trzy...zginiesz ty!”. Jest nim skazany za spowodowanie wypadku drogowego śmiertelnego w skutki. Bezpośredni przekaz takiej osoby łatwiej dotrze do świadomości odbiorcy, niż niejeden spot. Dzięki temu zabiegowi odbiorca może się identyfikować z konkretnym człowiekiem.

Pierwowzorem kampanii „Raz, dwa, trzy... zginiesz ty!” była akcja „Poznaj i zrozum ryzyko”. To wspólne przedsięwzięcie warszawskiej Służby Więziennej i stołecznej Policji. Przyświecała jej idea zwiększania świadomości zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym zachowaniem za kierownicą. Adresaci to w głównej mierze początkujący i przyszli kierowcy.

W ramach kampanii funkcjonariusze Policji w Piasecznie oraz Aresztu Śledczego w Wraszawie-Służewcu spotkali się z ponad trzystoma uczniami z Zespołu Szkół Publicznych nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie. Mówili im o zasadach związanych z zachowaniem w roli uczestnika ruchu drogowego. W programie znalazły się również wątki dotyczące profilaktyki uzależnień oraz konsekwencji podejmowania ryzykowanych zachowań. Podsumowaniem spotkania było poruszające świadectwo 25-letniego Rafała, skazanego za jazdę bez uprawnień i pod wpływem alkoholu oraz posiadanie narkotyków.

Jedną z pierwszych kampanii poruszających tematykę jazdy pod wpływem alkoholu czy nadmiernej prędkości była wspólna akcja więzienników z warszawskiego OISW i radomską KWP „Więzienie, stracony czas” zawierająca elementy profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W akcję włączył się samorząd lokalny. Projekt edukacyjno-profilaktyczny skierowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, świetlic środowiskowych oraz placówek wychowawczych.

Programy

W Zakładzie Karnym w Tarnowie Mościach od dekady realizowany jest program resocjalizacyjny „Bezpieczni na drodze”. Nagrodzony przez Dyrektora Generalnego w ogólnopolskim konkursie na najlepszy program resocjalizacyjny. Był częścią kampanii społecznej „Nie kręć za kółkiem” prowadzoną wspólnie ze Stowarzyszeniem Akademia Bezpieczeństwa.

Program jest podzielony na dwa moduły: teoretyczny i praktyczny. W ramach tego pierwszego skazani uczestniczą w zajęciach edukacyjnych podnoszących ich wiedzę z zakresu szeroko rozumianej tematyki nietrzeźwości na drodze. Moduł praktyczny obejmuje zajęcia, podczas których więźniowie wykonują nieodpłatną pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz angażują się w inicjatywy społeczne, służące propagowaniu bezpieczeństwa na drogach. Uczą się sposobu dawania znaków kierowcom i pieszym przekraczającym jezdnię, nabywają umiejętności oceniania prędkości nadjeżdżających pojazdów, ich odległości od przejścia czy też możliwości bezpiecznego zatrzymania.

Oprócz więziennego wychowawcy i psychologa w realizację programu zaangażowane są inne służby takie jak policja, ratownicy medyczni, terapeuci ośrodka leczenia uzależnień i wykładowcy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Program kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części: pierwsza to test wiedzy teoretycznej nabytej podczas zajęć. Druga jest sprawdzianem umiejętności praktycznych i odbywa się w warunkach symulowanych (rzeczywistych). Jeśli skazany złoży egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. Są one ważne przez pięć lat. To daje skazanemu możliwość podjęcia pracy również po wyjściu na wolność.

Celem wadowickiego programu „Bezpieczna droga” jest dostarczenie skazanym wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego oraz bezpiecznego zachowania na drodze. Uczestnicy dowiadują się o konsekwencjach łamania przepisów oraz skutkach ich nieprzestrzegania, ćwiczą także asertywne zachowania w ruchu drogowym oraz dowiadują się w jaki sposób zachować się w sytuacji bycia świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia drogowego. Nieodłącznym elementem tego typu programu są ćwiczenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dlatego osadzeni pod okiem wykwalifikowanej kadry poznają procedury i zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia życia.

Mimo licznych kampanii społecznych i akcji profilaktycznych na naszych drogach wciąż nie brakuje kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i dlatego na zajęciach poruszany jest także problem prowadzenia pojazdu pod wpływem środków psychoaktywnych oraz możliwe tego konsekwencje.

„Bezpieczna droga” realizowany jest w wadowickiej jednostce od 2015 r. Współprowadzony jest przez funkcjonariuszy działu penitencjarnego oraz przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

Skazani z jednostek w całym kraju za udział w wypadkach drogowych uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez oddziały ruchu drogowego.

Statystyki

W 2019 r. do Policji zgłoszono ponad 30 tys. wypadków na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W ich wyniku poniosło śmierć prawie trzy tysiące osób. W wypadkach rannych zostało pond 35 tys. osób, w tym ciężko prawie 11 tys. W 2019 r. do jednostek Policji zgłoszono ponad 450 tys. kolizji drogowych.

Podobnie jak w roku 2018, najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych. Sprawiają one, że kierujący czują większy komfort jazdy, rozwijają większe prędkości, co w przypadku wystąpienia wypadku daje tragiczniejsze skutki.

Do wielu wypadków dochodzi pod wpływem alkoholu. Statystyki policyjne pokazują, że nietrzeźwi kierowcy stanowią w Polsce jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prowadzenie pojazdu „na bani” stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo dla kierowcy, pasażerów i dla innych użytkowników dróg. Co roku policja zatrzymuje tysiące pijanych kierowców.

W polskich aresztach śledczych i zakładach karnych przebywa ponad pięć tys. osób za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w tym ok. pięć tys. skazanych prawomocnym wyrokiem. Za jazdę po pijaku karę pozbawienia wolności odbywa niecały tysiąc osób, prawie setka odbywa karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

BDG

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej