W zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa ponad pięć tysięcy osób skazanych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Kadra penitencjarna systematycznie prowadzi wobec nich oddziaływania resocjalizacyjne.

Co roku na całym świecie w zdarzeniach drogowych ginie ponad milion osób, a więcej niż 50 milionów doznaje trwałego kalectwa. Za każdym takim zdarzeniem kryje się dramat osób poszkodowanych, a także ich rodzin. Dotyka on również sprawców wypadków i ich najbliższych.

Komisja Europejska ustanowiła 6 maja jako Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jego celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców Unii Europejskiej na kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach. W szczególności zaś wskazuje na potrzebę zmiany zachowań ich użytkowników (zarówno pieszych jak i kierowców), aby transport był dostępny i bezpieczny dla wszystkich. Dbałość o bezpieczeństwo w ruchu drogowym to zadanie dla każdego jego uczestnika, bez wyjątków.

Oddziaływania penitencjarne

Służba Więzienna w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzi działalność profilaktyczno-edukacyjną i terapeutyczną wobec osób pozbawionych wolności. W ramach indywidualnego kontaktu oraz zajęć grupowych ze specjalistami – wychowawcami, psychologami, terapeutami – osadzony ma szansę dostrzec oraz przepracować konsekwencje, w tym własne emocje, swoich zachowań, poszukać przyczyn podejmowanych decyzji i podjąć pracę nad własnymi deficytami, wziąć też odpowiedzialność za swój czyn. Nie bez przyczyny wśród wymienionych specjalistów pojawili się terapeuci do spraw uzależnień, bowiem u sprawców przestępstw w ruchu drogowym często występuje problem uzależnienia lub nadużywania alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych, pod wpływem, których byli w chwili wypadku.

W wielu jednostkach penitencjarnych cyklicznie prowadzone są zajęcia grupowe dla skazanych z art. 178 a Kodeksu Karnego opracowane na podstawie programu psychokorekcyjnego HIOB (z ang. Human Interest of Behaviour) przygotowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia mają działanie prewencyjne i są skierowane do kierowców odbywających karę więzienia za jazdę pod wpływem alkoholu. Ich celem jest, m.in. przełamywanie powszechnych w społeczeństwie mitów i stereotypów na temat siadania za kierownicę po spożyciu alkoholu, wyposażenie uczestników w wiedzę o wpływie środków psychoaktywnych na kondycję psychofizyczną kierowców, identyfikację wzorców spożywania alkoholu i tendencji do zachowań ryzykownych. Zajęcia usprawniają asertywność, samokontrolę, wzmagają poczucie odpowiedzialności oraz umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji, jak również przyswojenia normy społecznej –„Piłeś - nie jedź”.

Oprócz HIOB-a w zakładach karnych i aresztach śledczych prowadzone są inne oddziaływania i programy dla osadzonych, którzy popełnili przestępstwo przeciwko bezpieczeństwo w komunikacji. Skazani dowiadują się na nich, że najpowszechniejszą przyczyną śmiertelnych wypadków drogowych jest nadmierna prędkość.

Pamiętaj, że nieważne w jaki sposób czy jakim środkiem transportu korzystasz z drogi, ale że to od twojego zachowania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, szacunku do innych uczestników ruchu drogowego oraz podjętych decyzji zależy bezpieczeństwo, życie i zdrowie twoje i innych osób.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej