W dniu 27 listopada 2019 r. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyła się uroczysta odprawa z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczysta odprawa z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyła się uroczysta odprawa związana ze Świętem Niepodległości, w trakcie której nadane zostały wyższe stopnie służbowe, odznaczenia oraz wyróżnienia funkcjonariuszom pełniącym służbę w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie. Oprawę historyczną wydarzenia zapewniło Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa działające przy krasnostawskiej jednostce, którego przedstawiciel - mjr Andrzej Banaszkiewicz, wygłosił okolicznościowy referat dotyczący Odzyskania Niepodległości przez Polskę, wskazując m.in. na bogatą historię regionu związaną z walką o Niepodległość i utrzymanie polskości tych terenów. Przywołał także pamięć zamordowanego przez Sowietów w Katyniu komisarza Juliana Kłobukowskiego - naczelnika więzienia w Krasnymstawie, uczestnika walk o Lwów, bohatera wojny polsko-bolszewickiej.

Awanse w krasnostawskiej jednostce

W trakcie uroczystości dwunastu funkcjonariuszy otrzymało awans na wyższe stopnie służbowe, pięciu w korpusie oficerów, trzech w korpusie chorążych, i czterech w korpusie podoficerów. Dwóch funkcjonariuszy odznaczonych zostało brązową odznaką "Za zasługi w pracy penitencjarnej". Ponadto, w roku jubileuszu 100. rocznicy powołania Straży Więziennej, Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wyróżniła nagrodą pieniężną dwunastu funkcjonariuszy jednostki. Wyróżnieni funkcjonariusze, na przestrzeni całego roku, wykazali się wzorowym wykonywaniem obowiązków służbowych, w szczególności zaś podejmowaniem wielu inicjatyw patriotycznych służących budowaniu pozytywnego wizerunku Służby Więziennej. Na zakończenie uroczystości, w imieniu awansowanych, głos zabrał mjr Piotr Swatowski, który podziękował za otrzymane awanse i wyróżnienia. Zapewnił o ogromnej motywacji do dalszej służby, do czego mobilizuje pozytywna postawa wielkich poprzedników, którzy znaleźli swoje godne miejsce w historii Polski i naszej formacji.

Odznaki Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa

W ramach uroczystej odprawy przedstawiciele Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa działające przy Areszcie Śledczym w Krasnymstawie wręczyli Odznaki Honorowe Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa oraz odznaki okolicznościowe 20-lecia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa dla funkcjonariuszy, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa jest dobrowolnym, patriotycznym zrzeszeniem oficerów i chorążych Służby Więziennej oraz oficerów i chorążych Służby Więziennej w stanie spoczynku, którzy za cel działania stawiają sobie współuczestnictwo w kształtowaniu i umacnianiu w szeregach zawodowych więziennictwa i w społeczeństwie wiedzy i tradycji polskiej myśli i praktyki penitencjarnej, wyrabianiu i utrwalaniu wśród kadry więziennej pożądanych zainteresowań i umiejętności ważnych z punktu widzenia więziennictwa, szeroko rozumianej integracji środowiska zawodowego kadry więziennej.

Cele statutowe SOW osiąga przez m. in. kultywowanie i popularyzowanie tradycji polskiej myśli penitencjarnej, upowszechnianie wiedzy dotyczącej współczesnych problemów więziennictwa oraz popularyzowanie w społeczeństwie zawodu więziennika.

GALERIA

Tekst i zdjęcia: chor. Magdalena Łukowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej