Z uwagi na konieczność minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych wynikających z rekomendacji służb sanitarnych, jak również uwzględniając potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin od dnia 19 lipca 2021 roku  na terenie Zakładu Karnego w Iławie Oddziału Zewnętrznego w Działdowie, na podstawie art. 247 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, realizowane będą widzenia zgodnie z następującymi zasadami:

1. W widzeniu uczestniczyć będą mogły maksymalnie 2 osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor jednostki, w uzasadnionych wypadkach wyrazi zgodę na udział większej liczby osób, liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu.

2. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie.

3. Widzenie trwa 60 minut i przypada jedno w miesiącu na osadzonego w każdym typie zakładu karnego.

4. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, przy oddzielnym stoliku bez zastosowania zabezpieczenia uniemożliwiającego bezpośredni kontakt.

5. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia. Maseczki mogą być zdjęte tylko na czas spożywania artkułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

6. Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

7. Osoby bliskie w dniu widzenia zobowiązane są stawić się do jednostki na 15 minut przed ustaloną godziną jego rozpoczęcia.

8. Kąciki zabaw dla dzieci będą zamknięte.

9. W czasie widzeń istnieje możliwości dokonywania zakupów w kantynie jednostki.

10. W trakcie widzenia można złożyć zamówienie na paczkę żywnościową, która będzie realizowana  w ciągu 5 dni roboczych.

11. W przypadku nie stosowania się do wymogów sanitarnych widzenie zostanie zakończone przed czasem.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerami:

23 697 58 65

23 697 22 83

lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:

widzenia_dzialdowo@sw.gov.pl

w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w dniach:

sobota, niedziela w godzinach 8:00 – 16:00.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej