Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu po raz trzeci zorganizował Konferencję Naukową „VIVERE SINE ALCOHOL”.

Tematem przewodnim była reintegracja społeczna osób opuszczających placówki wychowawczo- resocjalizacyjne.

X rocznica istnienia oddziału

W tym roku sympozjum połączone zostało ze szczególną okazją, ponieważ Oddział Terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu obchodzi 10- lecie swojego istnienia.

Konferencję otworzył płk Jacek Gościak Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Mirosław Maleszka Sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu, w imieniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – specjaliści Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych jednostek - Zakładu Karnego w Barczewie oraz Aresztu Śledczego w Elblągu oraz jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli innych służb mundurowych, praktyków, działających w profilaktyce, w instytucjach udzielających pomocy osobom wykluczonym społecznie oraz realizujących ustawowe cele polityki socjalnej, w tym: członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierowników placówek terapeutycznych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, kuratorów sądowych, a także pracowników socjalnych, asystentów rodzin.

Wystąpienia gości

Zaproszeni goście mówili o wielorakich aspektach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób objętych systemem resocjalizacji. Wykład inauguracyjny pt.: „Czy reintegracja społeczna wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych jest możliwa?” wygłosiła Maria Janowska członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Dla naszych dzieci”, Dyrektor Grudziądzkiego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego. Następnie wygłosiła prelekcję Elżbieta Rachowska specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor kliniczny Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kierownik Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu, pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS. Tematem wykładu było „Wsparcie społeczne w reintegracji osób uzależnionych”.

Jako ostatni wystąpił Andrzej Kacprzak asystent Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, który omówił pracę socjalną z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami.

Prelegenci w swych wystąpieniach poruszyli tematykę reintegracji społecznej jako działalności skierowanej do osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu. Osoby te ze względu na swoją trudną sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, dodatkowo znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej ich uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Osoby, które opuściły placówki wychowawcze, resocjalizacyjne i zakłady karne bez wyjątku doświadczają stygmatyzacji społecznej jawiąc się wręcz jako ktoś niewarty pomocy, gorszy. Wykładowcy podkreślili, że praca z tymi osobami stanowi trudne wyzwanie, zarówno dla instytucji udzielających wsparcia, jak i szerszych społeczności lokalnych.

Konferencję podsumował kpt. Sebastian Lizińczyk specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

Ścisła współpraca

Konferencja po raz kolejny przyczyniła się do wymiany doświadczeń praktyków, badaczy i teoretyków z dziedziny resocjalizacji, pedagogiki, psychologii, polityki społecznej, kryminologii, leczenia uzależnień oraz socjologii problemów społecznych. Spotkanie pokazało skalę problemu, jeszcze bardziej wzmocniło przekonanie o możliwości i słuszności podejmowania oddziaływań wobec osób objętych systemem resocjalizacji. Dodatkowo dało możliwość wyjaśnienia zarówno społecznych uwarunkowań niedostosowania społecznego jak i, co niezwykle ważne, zagadnień skuteczności procesu psychokorekcyjnego kierowanego do osób wykluczonych społecznie.

Odbiorcy zostali wyposażeni w nowe informacje, które w przyszłości mogą zaowocować kolejnymi przedsięwzięciami oraz przyczynić się do jeszcze bardziej ścisłej współpracy, podejmowanej wśród społeczności lokalnych na rzecz osób wykluczonych społecznie.
 

Zdjęcia: szer. Jakub Chorąży

Tekst: kpt. Marta Mazurska, ppor. Karolina Sławińska

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej