W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu zakończyła się dziesiąta edycja programu resocjalizacyjnego o charakterze edukacyjno - rekreacyjnym „Poznaj historię Zamościa i jego okolic”.

Pierwszy krok do wolności

Pozbawienie wolności i pobyt w zakładzie karnym bardzo często doprowadzają u osadzonych do rozwoju cech, postaw i zachowań, które stanowią barierę dla ich poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu murów więzienia.

Realizowany od kilku lat w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu program rowerowy o charakterze edukacyjno - rekreacyjnym w swoich założeniach ma za zadanie przygotować skazanych do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, nauczyć ich kreatywnych form spędzania czasu wolnego, przeciwdziałać powstawaniu patologii społecznych, a także wykształcić umiejętności pozwalające na pełnienie akceptowalnych ról społecznych. Tym samym przeciwdziała zjawisku prizonizacji i poczuciu wykluczenia ze społeczeństwa skazanych, często odbywających wieloletnie wyroki i jest najczęściej pierwszym kontaktem skazanego ze światem zewnętrznym.

 

Założenia programowe

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W roku bieżącym objęto nim grupę 11 skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, w zakładzie karnym typu półotwartego w systemie programowanego oddziaływania. Wyselekcjonowani uczestnicy musieli odznaczać się dobrym stanem zdrowia, brakiem przeciwwskazań do udziału w powyższym programie, a także prezentować pozytywną postawę i zachowanie oraz wyrazić zgodę na udział.


 

Rowerem po Zamojszczyźnie

Program realizowany był w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym. W pierwszym etapie uczestnicy programu przypomnieli sobie przepisy z zakresu ruchu drogowego oraz dokonali wyboru tras, ze zlokalizowanymi przy nich obiektami historycznymi i atrakcjami przyrodniczymi. Drugi etap programu to zajęcia praktyczne, w postaci sześciu wycieczek rowerowych po Zamojszczyźnie. W ich trakcie uczestnicy wykorzystali wiadomości teoretyczne nabyte w pierwszej fazie programu. Program jak co roku cieszył się dużym powodzeniem wśród osadzonych, a atrakcyjna forma realizacji zajęć niewątpliwie przyczyniła się do zwiększenia umiejętności społecznych uczestników.

 

 

Autor/zdjęcia: por. Jarosław Małecki

opracowanie: mjr Maciej Baniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej