Co roku tysiące Polaków umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia. Szybkie udzielenie pomocy w ciągu 2-3 minut znacznie zwiększa szanse na przeżycie. Natychmiastowa pomoc jest też potrzebna przy złamaniach, urazach czy drobnych poparzeniach. Funkcjonariusze Służby Więziennej cyklicznie szkolą się z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wiedza z zakresu pomocy przedmedycznej powinna być regularnie odświeżana, tak aby w razie sytuacji kryzysowej być w stanie odtworzyć schemat działania.

Funkcjonariusze różnych pionów służb oraz pracownicy podmiotów leczniczych biorą udział w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ich celem jest m.in. udoskonalenie wiedzy specjalistycznej z zasad reanimacji i resuscytacji oraz warsztaty praktyczne z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzięki wykorzystaniu fachowego sprzętu każdy z uczestników szkolenia może samodzielnie przećwiczyć sposób postępowania z osobą nieprzytomną, wymagającą udzielenia pierwszej pomocy. Umiejętności te w przeszłości, niejednokrotnie przyczyniły się do uratowania życia i zdrowia osobom przebywającym na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych.

Więziennicy podkreślają, że bezpieczeństwo osób przebywających na terenie zakładu karnego to jeden z priorytetów. Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu oraz dostępowi do defibrylatorów AED funkcjonariusze są w stanie uratować ludzkie życie.

Szkolimy nie tylko funkcjonariuszy

Im więcej osób zostanie przeszkolonych, tym bardziej daje to nadzieję na przyszłość, że każdy potrzebujący będzie mógł liczyć na bezinteresowną pomoc drugiego człowieka. Warto przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem, udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem. Dlatego w jednostkach penitencjarnych regularnie odbywają się szkolenia z udzielania pierwszej pomocy również dla osadzonych.

Podczas takich szkoleń osadzeni nabywają praktyczne umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczą się jak właściwie i skutecznie udzielać pomocy osobom poszkodowanym, posiadającym różnego rodzaju obrażenia. Pomocne w zdobywaniu tej wiedzy są ćwiczenia z użyciem fantoma, defibrylatora AED, czy nauka przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Nowoczesne urządzenia

W ratowaniu zdrowia i życia pomaga również profesjonalny sprzęt. Na terenie jednostek penitencjarnych znajdują się defibrylatory AED. Raczej nikt nie powinien mieć trudności z użyciem tego urządzenia, które jest niezwykle intuicyjne. Automatycznie podpowiada kolejność wykonywanych działań przy poszkodowanym. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że zastosowanie defibrylatora AED w przypadku nagłego zatrzymania krążenia zwiększa szanse na przeżycie osoby poszkodowanej.

Obchody święta

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony w drugą sobotę września został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Organizatorzy szczególna rolę upatrują w szkoleniu młodych osób, by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków.

tekst kpt. Agnieszka Wollmann

zdjęcia archwium OISW w Bydgoszczy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej