Co to jest POWER? To europejski Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

   Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Wielu osadzonych zakończyło edukację na poziomie podstawowym i gimnazjalnym i nie posiadają oni wyuczonego zawodu. Udział w projekcie i zdobycie zawodu dają dużo większe możliwości osadzonym w celu właściwego i dobrze przygotowanego powrotu do społeczeństwa. Nabyte umiejętności pozwolą pewniej poruszać się na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Wielu skazanych już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności podejmuje pracę w wyniku ukończenia kursu zawodowego w ramach projektu.

POWER na Świebodzkiej

   Wzorem lat ubiegłych w Areszcie Śledczym we Wrocławiu kontynuowane są szkolenia zawodowe finansowane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kolejne osoby odbywające karę pozbawienia wolności, mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji w celu znalezienia zatrudnienia, najpierw w warunkach izolacji, a później w środowisku wolnościowym. Aktualnie w Areszcie Śledczym we Wrocławiu dwunastu uczestników bierze udział w realizacji kursu zawodowego "Glazurnik". Szkoleniem w pierwszej kolejności obejmowani są osadzeni, nie posiadający żadnego wykształcenia.
Głównym celem projektu jest aktywne zaistnienie w społeczeństwie poprzez wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia jeszcze podczas odbywania kary jak i po jej zakończeniu poprzez prowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Projekt wpisuje się w rządowy programu „Praca dla więźniów” i stanowi jego uzupełnienie.

tekst, zdjęcia: st.szer.  Jacek Gorczyca

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej