W całym kraju uczczono 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej konstytuującej tożsamość suwerennego narodu. W obchody włączyła się również Służba Więzienna.

Jej uchwalenie przekształciło państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadziło zasadę trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Dwuizbowy Sejm miał być wyrazicielem suwerennej woli całego narodu. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później zostało na długi czas zawieszone z uwagi na wojnę polsko-rosyjską w 1792 roku i drugi rozbiór Polski. Do obchodów święta powrócono w kwietniu 1919 roku. Zostało jednak zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w czasach komunistycznych. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.

Edukacja historyczna

Dla uczczenia bohaterskich czynów naszych przodków więziennicy składali kwiaty w miejscach pamięci. To również wyraz radości i dumy z bycia Polakami. Gdyby nie ofiarność i walka polskich obywateli, nie moglibyśmy dzisiaj żyć i mieszkać wolnym kraju oraz cieszyć się tą wolnością.

Z okazji świąt majowych i w dniach je poprzedzających w jednostkach penitencjarnych odbywały się pogadanki, audycje radiowe, a przez specjalną telewizję więzienną także spotkania z historykami, koncerty patriotyczne oraz wystawy. W oddziaływaniach penitencjarnych realizowanych na terenie każdej jednostki organizacyjnej edukacja historyczna i obywatelska odgrywa niezmiernie ważną rolę. Kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, moralnych i patriotycznych jest jednym z elementów właściwej resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności.

W Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie w pierwszy weekend maja zorganizowano emisję tematycznych audycji radiowych, które popłynęły z więziennego radiowęzła. Skazani zapoznali się z historią uchwalania najbardziej postępowej konstytucji ówczesnego świata, oglądając film o obrazie Jana Matejki i z historią o wydarzeniach towarzyszących głosowaniu nad ustawą zasadniczą z roku 1971. Z tej okazji osadzeni przygotowali gazetki ścienne, które zostały zawieszone w oddziałach mieszkalnych.

Podobne akcje miały miejsce w koronowskim zakładzie karnym. Celem podjętych przedsięwzięć było podkreślenie i uwrażliwienie więźniów, że określone w Konstytucji trzeciomajowej standardy zapewniają funkcjonowanie nowoczesnego, demokratycznego państwa, Polski wolnej i chroniącej obywateli.

W Zakładzie Karnym we Wronkach przygotowano też konkurs plastyczny „Konstytucja 3 Maja”. Jego celem było ukazanie sztuki jako elementu resocjalizacji skazanych, kształtowanie postaw patriotycznych oraz pogłębianie wiedzy historycznej, ale także rozwijanie poczucia estetyki i proponowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Na konkurs wpłynęły ciekawe prace plastyczne, wykonane różnorodnymi technikami.

3 maja niektóre budynki Służby Więziennej, np. znajdujący się w obrębie Ośrodka Doskonalenia Kadr w Olszanicy kompleks pałacowy zyskał biało-czerwoną iluminację.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej