Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 111 460 109, 27 zł

Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie  zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

W ciągu pięciu lat, w 130 zakładach karnych i aresztach śledczych, zostanie przeszkolonych 46 tys. więźniów, kobiet i mężczyzn w ramach zawodów, które pozwolą na ich zatrudnienie zarówno w trakcie odbywania kary, jak  i po opuszczeniu zakładu karnego. Projekt jest odpowiedzią na lokalne potrzeby rynków pracy oraz występujących tam deficytów zawodowych i będzie dynamicznie do nich dostosowywany. Ponadto stanowi on uzupełnienie Rządowego Programu Pracy Więźniów. Osoby pozbawione wolności będą kształcić się  m.in. w zawodach ogólnobudowlanych, gastronomicznych,  zagospodarowania terenów zielonych, opiekuna osoby niepełnosprawnej, fryzjera, szwacza, spawacza, florysty oraz w zakresie obsługi wózków widłowych.

Projekt zakłada, że 56 % absolwentów kursów podejmie zatrudnienie już w trakcie  odbywania kary pozbawienia wolności, które będzie miało charakter zarówno odpłatny np.: na rzecz kontrahentów zewnętrznych jak również nieodpłatny np.: na rzecz samorządów terytorialnych. Realizacja projektu przygotuje skazanych także do podjęcia pracy w halach produkcyjnych, powstających w zakładach karnych.

Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, a także nabędą umiejętności społeczne m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp.
W projekcie wsparcie otrzymają skazani dobrowolnie zgłaszający się do udziału (z wyjątkiem osób, które po opuszczeniu więzienia będą pobierały emeryturę lub rentę), spełniający kryteria:

 posiadający nieodległy termin końca odbywania kary pozbawienia wolności (nie więcej niż 2 lata) lub nie więcej niż 2 lata do nabycia uprawnień formalnych pozwalających do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z pozostałej części kary;
 zainteresowane nabyciem, podniesieniem bądź zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych;
 posiadający pozytywną opinię właściwej Komisji Penitencjarnej w zakresie możliwości udziału w projekcie - zgodnie z art 67§3 i  art. 76§ 2,3,5,8 i 12 Kodeksu karnego wykonawczego.

Wsparciem w pierwszej kolejności będą objęci skazani nie posiadający żadnego wykształcenia lub też mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu. Zaniedbania w wykształceniu, długoletnie bezrobocie, często długoterminowe wyroki powodują u osadzonych odrealnienie na rynku pracy. Blisko połowa skazanych posiada wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, co stawia tą grupę osób w złej sytuacji na rynku pracy. Wsparciem objęte też będą osoby niepełnosprawne oraz osoby posiadające wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe, a nie pracujące dotychczas w wyuczonych profesjach.

Realizacja projektu zwiększy szanse na aktywne zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu izolacji więziennej, w tym na rynku pracy. Przyczyni  się do zmniejszenia bezrobocia w grupie osób, które opuściły zakłady karne ze względu na fakt, iż beneficjenci projektu posiadać będą umiejętności odpowiadające w większym zakresie na potrzeby pracodawców.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej