Dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie podlega 10 aresztów śledczych i zakładów karnych oraz 6 oddziałów zewnętrznych usytuowanych przy 6 aresztach śledczych i zakładach karnych. Pięć jednostek podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej znajduje się na terenie Warszawy. Są to:

 

Kolejnych pięć znajduje się poza Warszawą:

 

Na co dzień służbę w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego pełni 2349 funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz 245 pracowników cywilnych stanowiących w głównej mierze personel medyczny, terapeutyczny i pedagogiczny.

 

Łącznie we wszystkich jednostkach penitencjarnych przebywa ok. 6640 osadzonych, przy czym w więzieniach należących do okręgu warszawskiego przebywają głównie mężczyźni. Liczba kobiet jest nieznaczna w stosunku do liczby mężczyzn. Dla wszystkich kobiet przeznaczonych jest 426 miejsc w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie.

 

Jednostki penitencjarne w okręgu warszawskim przeznaczone są dla wszystkich kategorii skazanych: recydywistów penitencjarnych, odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i młodocianych. Są to zakłady wszystkich typów: zamkniętego, półotwartego i otwartego. W Areszcie Śledczym w Warszawie Mokotowie funkcjonuje ponadto oddział przeznaczony dla osadzonych szczególnie niebezpiecznych, stwarzających poważne zagrożenie społeczne. Przy Areszcie Śledczym w Warszawie Mokotowie funkcjonuje także szpital więzienny – oddział psychiatrii sądowej – dysponujący 51 łóżkami.

 

Osoby pozbawione wolności podczas odbywania kary mają możliwość podjęcia leczenia odwykowego, terapii w oddziałach dla uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu, dla uzależnionych od alkoholu w Areszcie Śledczym w Warszawie Mokotowie, w Areszcie Śledczym w Radomiu i w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu oraz w oddziale dla skazanych, u których stwierdzono niepsychotyczne zaburzenia psychiczne i upośledzenie umysłowe mieszczącym się w Zakładzie Karnym w Siedlcach. W Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce od 1999 roku funkcjonuje nowoczesny ośrodek diagnostyczny przeznaczony dla 50 osadzonych.

 

Skazani w okręgu warszawskim mają możliwość podjęcia nauki w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Mokotowie i Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce. W skład Centrum wchodzą: szkoła podstawowa i gimnazjum (obie z przeznaczeniem dla tymczasowo aresztowanych), liceum ogólnokształcące, a także prowadzone są wykwalifikowane kursy kwalifikacyjne, jak: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budowie, introligator. W Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonuje od września 2005 roku. Jest to w chwili obecnej jedna z najlepiej wyposażonych placówek dydaktycznych w Polsce – pracownie komputerowe, sale do nauki języków i inne wyposażenie zostały zakupione z funduszy UE.

 

Skazani podczas odbywania kary są zatrudniani i wykonują różnego rodzaje prace w trybie odpłatnym bądź nieodpłatnym. Aktualnie pracuje ok. 1750 osadzonych. W tej liczbie ujęte są także osoby pracujące odpłatne poza terenem więzień. Na rzecz organów administracji publicznej, organów pożytku publicznego, prace publiczne oraz prace na cele charytatywne poza więzieniem nieodpłatnie wykonuje ok. 360 skazanych. Są to głównie prace porządkowe i gospodarcze m.in. w warszawskich szpitalach, domach dziecka, przedszkolach, szkołach, urzędach miasta, domach kultury, domach opieki społecznej, hospicjach, schronisku dla bezdomnych zwierząt, są również obecni na ulicach miasta gdzie porządkują skwery, parki i cmentarze. Więźniowie są oceniani przez pracodawców jako rzetelni i sumienni pracownicy. Zatrudnienie odgrywa znaczącą rolę resocjalizacyjną, obniża koszty społeczne wykonania kary pozbawienia wolności, zmienia też wizerunek więźniów w opinii społeczności lokalnych.

 

W ramach Europejskich Funduszy Społecznych Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie zrealizował Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w którym uczestniczyli skazani i funkcjonariusze. Miał on na celu ułatwienie osobom marginalizowanym społecznie lepszy start na rynku pracy, wykształcenie umiejętności społecznych u skazanych, zdobycie przez nich wiedzy o współczesnym rynku pracy oraz kompetencji zawodowych. Program dał możliwość przeprowadzenia szkoleń funkcjonariuszy do pracy z grupami skazanych przygotowywanymi do wyjścia na wolność – w takich obszarach jak umiejętność aktywnego poszukiwania pracy, właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie – szkolenia w zakresie niwelowania agresji i przemocy, praca z ofiarami przemocy, prowadzenie Klubów Pracy.

 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie realizował także projekty systemowe w ramach Programu PL17 pn. ,,Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych’’ oraz Programu PL14 PN. ,, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć’’ finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Celem zrealizowanych działań było podniesienie poziomu wykonywania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka oraz podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych kadry Służby Więziennej. Do osób pozbawionych wolności skierowano szkolenia o charakterze zawodowym z zakresu ekologii i dogoterapii oraz podnoszące ich kompetencje społeczne. Kadrę Służby Więziennej objęto wsparciem w obrębie m.in. szkoleń medycznych, językowych, służących podniesieniu poziomu zarządzania jednostkami penitencjarnymi i szkoleń wysokospecjalistycznych ukierunkowanych na pracę z grupami szczególnymi m.in. więźniami młodocianymi, niebezpiecznymi i długoterminowo odbywającymi karę pozbawienia wolności. W ramach funduszy norweskich nastąpiło wzmocnienie sprzętowe kadry pionu ochrony, penitencjarnego i ewidencyjnego. W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w OISW w Warszawie łącznie zostało przeszkolonych ok. 1147 funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz 325 osób pozbawionych wolności.

 

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więzienne w Warszawie biorą udział w wielu kursach zawodowych. W roku 2015 przeszkolono 265 skazanych w ramach funduszu postpenitencjarnego, a w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowania 148 skazanych. Tematyka szkoleń to m.in.: nowoczesne techniki wykończenia w budownictwie, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, fryzjer, konserwator terenów zielonych, glazurnik, monter konstrukcji ogrodzeniowych, kucharz małej gastronomii, podstawy obsługi komputera, monter  stolarki okiennej, malarz-gipsiarz.

 

W jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego prowadzone są programy readaptacji społecznej z zakresu m.in.:

  • przeciwdziałania agresji i przemocy,
  • przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu środków psychoaktywnym,
  • przeciwdziałania aspołecznym postawom,
  • aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia,
  • integracji rodzin i służące podtrzymywaniu więzi rodzinnych,
  • kształtujące umiejętności społeczno-poznawcze,
  • wzbudzające świadomość ekologiczną,
  • promujące zdrowy styl życia.

 

Działania resocjalizacyjne Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie realizuje także we współpracy z fundacjami, stowarzyszeniami, środowiskami naukowymi oraz innymi instytucjami.

 

Aktualizacja: 31.12.2015 r.

 

 

https://www.facebook.com/?q=#!/OISWWARSZAWA/

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej