banerx.jpg

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie został utworzony 1 września 1996 r. na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1996 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.
Na czele Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, od 5 marca 2015 roku stoi płk Marek Grabek. W jednostce pełni służbę 24 funkcjonariuszy. OISW zatrudnia również ośmiu pracowników cywilnych.
OISW w Rzeszowie koordynuje i nadzoruje pracę dziewięciu jednostek penitencjarnych położonych na terenie Podkarpacia. Dwa areszty śledcze zlokalizowane są w Nisku i Sanoku, siedem zakładów karnych w Dębicy, Jaśle, Łupkowie, Medyce, Przemyślu, Rzeszowie i Uhercach Mineralnych.
W jednostkach penitencjarnych OISW w Rzeszowie typu zamkniętego, półotwartego i otwartego przebywają skazani młodociani, odbywający karę po raz pierwszy oraz recydywiści penitencjarni.
Osoby pozbawione wolności odbywają karę w systemie zwykłym, programowego oddziaływania, a jeśli zachodzi taka potrzeba poddawani są terapii. Oddziały dla osób uzależnionych od alkoholu zlokalizowane są w ZK Jasło, ZK Łupków, ZK Uherce Mineralne i AŚ Nisko. Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych funkcjonuje w największej jednostce Podkarpacia – Zakładzie Karnym w Rzeszowie. W tej samej jednostce umiejscowiony jest oddział dla skazanych, u których stwierdzono niepsychotyczne zaburzenia psychiczne i upośledzenie umysłowe.

Z racji położenia geograficznego, jednym z ważniejszych aspektów działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie jest współpraca ze służbami więziennymi sąsiadujących państw – Ukrainy, Słowacji, Węgier.
Siedziba OISW w Rzeszowie znajduje się na II piętrze budynku administracyjnego Zakładu Karnego w Rzeszowie, przy ulicy Załęskiej 76, położonego około 8 km od centrum Rzeszowa (dojazd komunikacją miejską liniami nr 1 i 11).
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w poniedziałki od 08.00 do 17.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

aktualizacja: 15.06.2015
tekst: mjr Jarosław Wójtowicz


 

 

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej