Program „Praca dla więźniów” 

 

Powszechność zatrudnienia skazanych % w poszczególnych OISW*

Ranking oisw.jpg

 

 

Ranking jednostek penitencjarnych - powszechność zatrudnienia w %*

Ranking jednostki kwiecień 2017.jpg

Ranking jednostek penitencjarnych - zatrudnienie odpłatne skazanych w %*

Zat. odpłątne kwiecień 17.jpg

 

Ranking jednostek penitencjarnych - zatrudnienie nieodpłatne skazanych w %*

Zat. nieodpłatne kwiecień17.jpg

*liczba skazanych i ukaranych zatrudnionych do ilości skazanych i ukaranych przebywających w jednostkach penitencjarnych

gotowa mapa do&nbspscalenia wersja z&nbsp40toma grudzien 2016.jpg

gotowa mapa do&nbspscalenia wersja z&nbsp40toma województwa kolory grudzień 2016.jpg

 

Powiększenie mapy - link na dole strony

 

Program składa się z trzech filarów

 1. Budowa 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych,
 2. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów,
 3. Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

W pierwszym filarze zakładane jest zbudowanie w latach 2016-2023 40 hal przemysłowych zlokalizowanych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, w których pracować będą więźniowie.

Drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Obecnie więźniowie mogą wykonywać na ich rzecz przede wszystkim  prace porządkowe. Wprowadzenie nowej regulacji pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więźniów przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile będą je wykonywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie.

Trzeci filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów.

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z realizacji Programu

 • osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,
 • brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),
 • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
 • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
 • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
 • zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
 • osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,
 • możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Korzyści dla więźniów

 • możliwość podjęcia pracy daje szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu i przyuczenia do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych,
 • zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków finansowych przez osadzonych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie, co może pozwolić na finansowe wspieranie rodziny przez przekazywanie jej zarobionej kwoty oraz może stanowić źródło pokrycia kar pieniężnych, np: alimentów lub grzywien.
 • wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa.
 • zatrudnienie w więzieniu stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, przemocy w stosunku do innych osadzonych czy samookaleczeniom.
 • kształtowanie poczucia przydatności, pożyteczności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, pojawienia się poczucia sensu życia, sensowności podejmowanego wysiłku, poczucia bycia docenianym przez innych.
 • Powstawanie nowych miejsc pracy stworzą nową sytuację, znoszącą poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym oraz pozwala zachować sprawność zawodową, siły fizyczne i umysłowe.

Źródło  finansowania Programu

Źródłem finansowania Programu  jest Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, który utworzony został w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1116), wchodząc w życie z dniem 8 marca 2011r., w miejsce uprzednio funkcjonującego Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy jest państwowym funduszem celowym, funkcjonującym, jako wydzielony rachunek bankowy, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 53) określił szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

W roku 2016 r. z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości podjęte zostały prace zmierzające do zmian legislacyjnych pozwalających na posiadanie zwiększonych środków finansowych przez Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy pozwalających na realizację Programu „Praca dla więźniów”.

Już wprowadzono zmiany dotyczące potrąceń na  Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych dokonywanych z wynagrodzeń osób pozbawionych wolności do poziomu 45 % oraz zwiększono  wypłaty ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób wynagrodzeń osób pozbawionych wolnościdodo 35 proc.

W ramach Programu w roku 2016 otwarto 2 hale produkcyjne:

 1. Zakład Karny w Krzywańcu o powierzchni 7700 m2 gdzie zatrudnienie znalazło 150 osadzonych (w tym 50 kobiet).
 2. Zakład Karny w Potulicach o powierzchni 2100 m2  gdzie zatrudnienie znalazło 84 osadzonych.

W roku 2017 do uzytku zostaną oddane dwie kolejne hale produkcyjne:

 1. Dobrowo Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Koszalinie, hala produkcyjna o powierzchni 800 m2 .
 2. Zakład Karny w Sierakowie Śląskim, hala produkcyjna o powierzchni 2900 m2 .

Rozpoczęto także budowę kolejnych 12 hal produkcyjnych, w których zatrudnienie znajdzie 1515 osadzonych, ich otwarcie jest przewidziane na rok 2018.

Jak rozpocząć współpracę

Hale produkcyjne, które mają być zlokalizowane na terenach ścisłych, bądź w bliskim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej, będą finansowane ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy na wniosek tych jednostek. Przyjęta procedura przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji z FAZS przewiduje, iż wnioskodawca (jednostka penitencjarna - Zakład Karny/ Areszt Śledczy) w chwili znalezienia konkretnego podmiotu zainteresowanego odpłatnym zatrudnieniem osób pozbawionych wolności, w załączeniu do składnego wniosku  o udzielenie pomocy publicznej przedstawia umowę przedwstępną zawartą z ww. podmiotem dotyczącą zatrudnienia odpłatnego osadzonych w nowo wybudowanym obiekcie. Umowa o współpracy zawiera również informacje na temat prowadzonej działalności. Z zawartej umowy przedwstępnej wynika także specyfika prowadzonej działalności przez podmiot zatrudniający odpłatnie osoby pozbawione wolności.

Konstrukcje hal produkcyjnych wybudowanych dotychczas przy współudziale środków FAZS są konstrukcjami tzw. lekkimi umożliwiającymi dostosowanie ich do różnorakich rodzajów działalności.

 

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 53)

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej