PWPnr94.pdf

Pobierz cały zeszyt nr 94 (I)

A R T Y K U Ł Y

Aktywność samorządowa więźniów w polskim systemie penitencjarnym. Podstawy prawne i praktyka 
Prisoners’ self-governance activity in Polish penitentiary system. Legal basis and practice

ALDONA NAWÓJ-ŚLESZYŃSKI

Organizacja  wykonania kary pozbawienia wolności a idea sprawiedliwości naprawczej
The organization of executing a custodial sentence and the idea of restorative justice

TOMASZ PRZESŁAWSKI

Problemy korzystania z łączności telefonicznej przez osoby pozbawione wolności
The usage of telephones by inmates with special attention to cellphones

FILIP HARTTWICH

Prawne aspekty odpłatnego zatrudnienia skazanych
Legal aspects of paid employment of prisoners

MARCIN MAZUR

Rzeczywistość więzienna w odbiorze studentów pedagogiki resocjalizacyjnej
Penitentiary reality in rehabilitation pedagogy students view

KATARZYNA OKÓLSKA

Wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym a gwarancje konstytucyjne
Recusation of a judge in the criminal procedure with reference to Constitutional guarantees

IWONA ZIELINKO

Przestępstwa seksualne kobiet w świetle literatury
Sexual offenders of women − overview issues

KAZIMIERZ POSPISZYL

Wyznawcy islamu w litewskich zakładach karnych, w świetle opinii personelu więziennego
Adherents of Islam in Lithuanian penitentiary units from the perspective of prison staff

ARKADIUSZ URBANEK

Historia więzienia w Kaliszu (1846-2015)
History of the prison in Kalisz (1846-2015)

KRYSTIAN BEDYŃSKI

P O L E M I K I  i  R E C E N Z J E

Edyta Pietrzak, Więzienie kaliskie 1846-2015
KAROL PAWLAK, MAŁGORZATA CWOJDZIŃSKA

K R O N I K A

Całe życie za kratami. Kilka uwag na marginesie konferencji naukowej „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara”
MONIKA MARKOWSKA

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej