1a7e604ceabc58944155a69ecdc3c49d5851d482.jpg

Harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu kary odbywania wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej