Wierzchowo, 07.08.2017 r.

 

Zakład Karny w Wierzchowie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w sprawie naboru kandydatów na stanowisko

MŁODSZEGO PSYCHOLOGA DZIAŁU PENITENCJARNEGO (funkcjonariusz)

Przewidywana liczba osób do przyjęcia - 1

Termin składania ofert -  25.08.2017 roku (liczy się data wpływu do ZK)

Przewidywany termin zatrudnienia – październik - listopad 2017 r.

 

Przewidywane uposażenie: ok. 3 485,00 zł brutto (ok. 2 820,00 zł netto)

 

Wymagania wobec kandydatów na stanowisko młodszego psychologa działu penitencjarnego:

- wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne

- obywatelstwo polskie

- uregulowany stosunek do służby wojskowej

- niekaralność

- nieposzlakowana opinia

- korzystający z pełni praw publicznych

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

- mile widziane doświadczenie w pracy z osobami pozbawionymi wolności

- dyspozycyjność

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

a/ oceny złożonych dokumentów,

b/ przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,

c/ uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

d/ testu sprawności fizycznej,

e/ ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do Służby Więziennej,

f/ sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,

g/ zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora Zakładu Karnego w Wierzchowie.

 

Kandydat w celu poddania go postępowaniu kwalifikacyjnemu winien złożyć do dnia 25.08.2017 r.:

a/ podanie o przyjęcie do służby

b/ wypełnioną ankietę personalną stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.09.2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247)

c/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

 

Zainteresowani w celu uzyskania szczegółowych informacji proszeni są o kontakt z kadrami Zakładu Karnego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, nr telefonu – 94 34 00 791 lub 790.

 

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby. Zakład Karny w Wierzchowie zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przyjęć.

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej