Zakład Karny we Wronkach ogłasza nabór na stanowisko: strażnika działu ochrony.

Ilość osób -20

Planowany termin przyjęcia do służby –  2018 r.

 

Charakter pracy:

Praca w systemie wielozmianowym (służba dzienna, nocna) w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

O przyjęcie do służby może się ubiegać osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
1) oceny złożonych dokumentów;

2) przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;

3) uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;

4) testu sprawności fizycznej kandydata;

5) przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego;

6) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;

7) sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata;

8) zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.


Test sprawności fizycznej składa się z 5 prób:

a) mocy, polegającej na skoku w dal z miejsca,

b) siły, polegającej na rzucie 2 kg piłką lekarską przodem,
c) gibkości, polegającej na skłonie tułowia w przód,
d) zwinności, polegającej na biegu zygzakiem,
e) szybkości, polegającej na biegu wahadłowym.

 

 

Kandydat, wraz z pisemnym podaniem o przyjęcie do służby, składa następujące dokumenty:

 1. wypełnioną ankietę personalną, która jest dostępna pod adresem

http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

 1. świadectwa pracy lub służby (kopie);
 2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kopie);
 3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (dostarczone w dniu testu);
 4. odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa(kopie);
 5. Kserokopię dowodu osobistego, kserokopię książeczki wojskowej

Dokumenty należy kierować na adres:
Zakład Karny we Wronkach ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki

Dokumenty proszę składać do 10.11.2017 roku., dokumenty złożone po dniu 10.11.2017 roku, niekompletne oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę w procedurze kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 67 25 45 009 od poniedziałku do piątku  od 7 – 15.     

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat, który złoży wymagane dokumenty zostanie poinformowany telefoniczne.

Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie, w przypadku:

 • niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w wyznaczonym dodatkowym terminie,
 • niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej,
 • negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego,
 • gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych jednostki.

 

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym we Wronkach.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej