OGŁOSZENIE- LEKARZ OGÓLNY

      

  Zakład  Karny we Wronkach

 64-510 Wronki, ul. Partyzantów 1

 

Wronki, dn. 14 maja 2018r.

OGŁOSZENIE

Konkursu ofert o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

 

Na podstawie art. 26 i 27  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) oraz   art. 138,  art.139, art.140,  art.141, art. 146 ust.1, art.147-150, art.151 ust.1-5, art.152, art.153 i art. 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27 sierpnia 2004r.  o  świadczeniach opieki zdrowotnej   finansowanych   ze  środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017., poz.1938 ze zm.)

Zakład Karny we Wronkach

z siedzibą ul. Partyzantów 1, 64 - 510 Wronki

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów  o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie 01.06.2018 r. – 31.12.2018 r., w zakresie konsultacji specjalistycznych  - lekarz ogólny,

przeprowadzanych u osadzonych w Zakładzie Karnym we Wronkach (*istnieje możliwość opisu zdjęć w innym uzgodnionym miejscu). Świadczenia realizowane będą od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w zakresie przewidzianym dla lekarza ogólnego.

okres obowiązywania umowy:

- od 01.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze. zm.)
  2. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)
  3. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (Dz. U. z 2017 r,. poz. 2168 ze zm.)

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 14.05.2018 r. w siedzibie Zakładu Karnego we Wronkach,

ul. Partyzantów 1 w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku lub drogą elektroniczną po uprzednim kontakcie z funkcjonariuszami działu kadr pod nr tel. 67 25 45 009

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie papierowej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta, od poniedziałku do piątku w godz. 8-14 w sekretariacie Zakładu Karnego we Wronkach ul. Partyzantów 1

 do dnia 28.05.2018 r. do godz. .12.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Karnego we Wronkach ul. Partyzantów 1

 dnia 28.05.2018 r. o godz. 12.20

W przypadku, gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej ZK Wronki i na tablicy informacyjnej w Zakładu Karnego we Wronkach ul. Partyzantów 1.

Zakład Karny we Wronkach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Zakład Karny we Wronkach zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej