Liczba osób przewidywana do przyjęcia – 1 Planowany termin przyjęcia do pracy – czerwiec 2018 r. Forma zatrudnienia- umowa o pracę Wymiar etatu – 1/1
 1. W Y M A G A N I A stawiane kandydatom – zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej  (Dz. U. z 2017 r., poz. 631 ze zm. ):

Pracownikiem może być osoba, która:

 

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 11671948);
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.  
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie – zgodne z wymogami określonymi w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109 poz. 704 z późn. zm.).

 

Dodatkowe preferencje

 • mile widziane doświadczenie na w/w. stanowisku
 • dyspozycyjność,
 • sumienność,
 • samodzielność,
 1. Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:
 • pisemne podanie o przyjęcie do pracy,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopię książeczki wojskowej
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
 • zaświadczenia określające okres pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • kserokopie odpisów skróconych aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpisu
 • skróconego aktu małżeństwa,
 • wymagane dokumenty powinny zgodę na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.);
 • wymagane dokumenty powinny zgodę na przetwarzanie danych osobowych „Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Zakład Karny we Wronkach w celu przeprowadzenia na stanowisko inspektora ds. BHP. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozłączalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Zakład Karny we Wronkach, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom

 

Dokumenty należy kierować na adres:  Zakład Karny we Wronkach ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki

Dokumenty proszę składać do 30.05.2018 roku., dokumenty złożone po dniu 30.05.2018 roku , niekompletne oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę w procedurze kwalifikacyjnej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat, który złoży wymagane dokumenty zostanie poinformowany telefoniczne.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w dziale kadr pod numerem telefonu 67 25 45 009.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej