ZAKŁAD KARNY W ZARĘBIE ul. Leśna 4 59-800 LUBAŃ ogłasza nabór do służby na stanowisko: STRAŻNIKA DZIAŁU OCHRONY. Przewidywana liczba miejsc: 5, zatrudnienie w 2018/2019 roku.

Zgodne z art. 38 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku                                                                 

(Dz. U. z 2017 roku poz.631 z późn. zm.) – w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie;
 2. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 3. korzystająca z pełni praw publicznych;
 4. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 5. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie o takie przestępstwo;
 6. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 7. posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
 8. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Ponadto preferowane:

 • odbycie służby wojskowej(uregulowany stosunek do służby wojskowej),
 • odporność na stres,
 • wysoka sprawność fizyczna,
 • obsługa komputera,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,

Osoby zainteresowane winny składać w terminie od 14.11.2017  roku do 02.02.2018 roku w siedzibie Zakładu Karnego w Zarębie (Zaręba ul. Leśna 4, 59-800 Lubań )   w godzinach od 08:00 do 14:45 lub przesłać na wskazany adres (decyduje data wpływu oferty do jednostki) niżej wymienione dokumenty :

 • podanie o przyjęcie do służby i CV,
 • wypełnioną ankietę  personalną kandydata do Służby Więziennej zgodnie ze wzorem zawartym w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE)
 • aktualną, kolorową fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego.

Po zakończonej rekrutacji Zakład Karny w Zarębie nie zwraca złożonych dokumentów.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 • oceny złożonych dokumentów,
 • rozmowy kwalifikacyjnej,
 • uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych lub ukaranych,
 • testu sprawności fizycznej kandydata,
 • przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów  o ochronie informacji niejawnych,
 • badania psychologicznego, ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni drogą telefoniczna lub listowną.

 

Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie bądź nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Zarębie.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można znaleźć na Ogólnopolskim Portalu Służby Więziennej www.sw.gov.pl oraz w kadrach Zakładu Karnego w Zarębie, tel.75 722 93 81.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej