Zakład Karny w Uhercach Mineralnych działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich, podstawowej opieki lekarskiej.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY: Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, Uherce Mineralne 153 38-623 Uherce Mineralne.
 2.    Tryb postępowania: Konkurs ofert.
 3.    Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich, podstawowej opieki lekarskiej według poniższego zestawienia z możliwością składania ofert częściowych według podziału na zadania.

  1. ZADANIE I konsultacje psychiatryczne - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 8 miesięcy - 120,
  2. ZADANIE II konsultacje neurologiczne           - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 8 miesięcy – 150,
  3. ZADANIE III konsultacje pulmonologiczne - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 8 miesięcy – 32,
  4. ZADANIE IV konsultacje ortopedyczne          - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 8 miesięcy – 64,
  5. ZADANIE V konsultacje laryngologiczne        - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 8 miesięcy – 40,
  6. ZADANIE VI konsultacje z zakresu medycyny pracy  - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 8 miesięcy – 320,
  7. ZADANIE VII podstawowa opieka zdrowotna dla około 90 osób zakwaterowanych w Oddziale Zewnętrznym w Jabłonkach w okresie 8 miesięcy – opłata ryczałt miesięczny,
  8. ZADANIE VIII podstawowa opieka zdrowotna dla około 90 osób zakwaterowanych w Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wsi w okresie 8 miesięcy – opłata ryczałt miesięczny,
  9. ZADANIE IX konsultacje kardiologicznych     - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 8 miesięcy – 80,
  10. ZADANIE X konsultacje z zakresu diabetologii           - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 8 miesięcy – 40,
  11. ZADANIE XI konsultacje okulistyczne            - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 8 miesięcy – 110,

Oferty zgodnie z szczegółowymi warunkami konkursu należy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 roku  do godziny 10.00 w sekretariacie Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2018 roku  o godzinie 10.15 w sali odpraw zakładu.

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich, podstawowej opieki lekarskiej.

          PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

Ofertę może złożyć Wykonawca wykonujący działalność leczniczą lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania konkursowego.

Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez Wykonawcę na adres:

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych Uherce Mineralne 153 38-623 Uherce Mineralne z dopiskiem na kopercie –,,Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych”. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie danego zadania Udzielający zamówienie stosuje zasady określone w niniejszych „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

O odwołaniu konkursu ofert Udzielający zamówienie zawiadomi pisemnie Wykonawców biorących w nim udział.

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV):

 - usługi medyczne i podobne  85120000-6,

 - specjalistyczne usługi medyczne 85121200-5.

 

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich, podstawowej opieki lekarskiej według poniższego zestawienia                           z możliwością składania ofert częściowych według podziału na zadania.

  1. ZADANIE I konsultacje psychiatryczne - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 4 miesięcy - 60,
  2. ZADANIE II konsultacje neurologiczne - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 4 miesięcy – 70,
  3. ZADANIE III konsultacje pulmonologiczne - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 4 miesięcy – 15,
  4. ZADANIE IV konsultacje ortopedyczne          - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 4 miesięcy – 30,
  5. ZADANIE V konsultacje laryngologiczne - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 4 miesięcy – 20,
  6. ZADANIE VI konsultacje z zakresu medycyny pracy  - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 4 miesięcy – 160,
  7. ZADANIE VII podstawowa opieka zdrowotna dla około 90 osób zakwaterowanych
   w Oddziale Zewnętrznym w Jabłonkach w okresie 4 miesięcy – opłata ryczałt miesięczny,
  8. ZADANIE VIII podstawowa opieka zdrowotna dla około 90 osób zakwaterowanych
   w Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wsi w okresie 4 miesięcy – opłata ryczałt miesięczny,
  9. ZADANIE IX konsultacje kardiologicznych     - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 4 miesięcy – 40,
  10. ZADANIE X konsultacje z zakresu diabetologii           - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 4 miesięcy – 20,
  11. ZADANIE XI konsultacje okulistyczne            - szacowana liczba konsultacji do zrealizowania w okresie 4 miesięcy – 60,

Wyżej wymienione konsultacje świadczone będą dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych zadania nr 1-6 i 9-11 oraz w Oddziale Zewnętrznym w Jabłonkach zadanie nr 7 i w Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wsi zadanie nr 8.

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej wymaganej od zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym książeczek zdrowia osadzonych (wpisy w dokumentacji powinny być czytelne).

Świadczenia wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi zasadami i wiedzą lekarską kierując się przy tym potrzebami racjonalnych skutków finansowych sprawowanej opieki.

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń wynikających                     z niniejszego zamówienia z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.

Zamówienie może zostać udzielone zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakresie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zapewni na czas wykonywania świadczeń Lekarskich pokój lekarski oraz pomieszczenia zabiegowe, obsadę pielęgniarską, dokumentację medyczną osadzonych i leki.

Udostępniona Wykonawcy dokumentacja medyczna stanowi wyłączną własność Zamawiającego.

 

     Warunki szczegółowe:

 • zamówienie składa się z jedenastu części, jeden lekarz może realizować świadczenia zdrowotne maksymalnie w zakresie 2 specjalizacji,
 • podana w niniejszym wniosku ilość konsultacji jest wielkością szacunkową, Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania pełnej liczby konsultacji,
 • Wykonawca może realizować przedmiotowe świadczenia od poniedziałku do piątku
  w godzinach 8:00 do 17:00,
 • podstawowa opieka zdrowotna realizowana będzie trzy razy w tygodniu po trzy godziny dziennie oraz w nagłych przypadkach na wezwanie bez dodatkowego wynagrodzenia.
 • Lekarz specjalista przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany zapoznać się                               z receptariuszem i leczyć lekami tam wskazanymi jako tzw. lekami pierwszego rzutu,
 • umowa w sprawie przedmiotowych świadczeń zawarta będzie na czas określony tj. na okres 4 miesięcy.
 • podstawą do wypłaty wynagrodzenia za realizację każdego Zadania jest rachunek wystawiony przez Wykonawcę zawierający liczbę wykonanych konsultacji oraz stawkę jednostkową za każdą konsultację.

 

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa w sprawie przedmiotowych świadczeń zawarta będzie na czas określony tj. na okres 4 miesięcy.

PRZYGOTOWANIE OFERTY

Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ,,Szczegółowych  warunkach konkursu ofert” na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w  wykazie  dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu.

Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, muszą być podpisane przez Wykonawcę. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Lekarze wraz z ofertą muszą dostarczyć :

 1. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza,
 2. zaświadczenie o posiadanej specjalizacji,
 3. dokument potwierdzający dokonanie wpisu do KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub oświadczenie o zobowiązaniu się do przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia na czas trwania umowy (przed przystąpieniem do jej realizacji) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami prawa w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Pisemną ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty  przed upływem terminu składania i otwarcia ofert.

Opakowanie należy opisać nazwą przedmiotu zamówienia: ,,Oferta na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji ……………….” i klauzulą: ,,nie otwierać przed dniem 20.12.2017r. godziną 1015” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz  z jego adresem.

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych,                  w terminie do dnia 20.12.2017r. do godziny 1000.

Oferta złożona po powyższym terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie niezwłocznie      zwrócona Wykonawcy.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu składania ofert o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj. w sali odpraw.

Niezwłocznie po otwarciu ofert – oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT

Zamówienie składa się z jedenastu części stanowiących odpowiednio ZADANIE I - XI, jeden lekarz może realizować świadczenia zdrowotne maksymalnie w zakresie 2 specjalizacji.

Wykonawca zaproponuje w formularzu ofertowym kwotę, która będzie stanowić należność za każdą wykonaną konsultację w zakresie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem ,,konkursu ofert”. W ofertach podstawową opiekę medyczną należy zaproponować cenę ryczałtową za miesięczny okres opieki zdrowotnej. 

Do oceny ofert zamawiający zastosuje jedno kryterium wyboru tj. Cena zamówienia (ZADANIA) brutto - Ranga  100%.

 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 153 i 154 ustawy  z  dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2016 poz. 1793 z późn. zm.).

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 -  oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  ZADANIA I - XI.

Załącznik nr 2 -  Umowa – projekt na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

        1. nr 1

 

OFERTA

dla Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

na wykonywanie usługi medycznej obejmującej:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej osobom pozbawionym wolności odbywającym karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych stanowiącej ZADANIE …… w zakresie konsultacji ……………………………… .

Dane Wykonawcy:

1.  Nazwa podmiotu leczniczego, adres/Imię i nazwisko, adres*: ………………………………..

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..............................

2.  Numer wpisu do rejestru: podmiotów leczniczych/ indywidualnych praktyk lekarskich*

..........................................................................................................................................................

3.  Numer telefonu............................................................................................................................

 

4.  Numer NIP ..................................................................................................................................

 

 

Proponowana kwota za 1 wykonaną konsultację: ................................................  złotych brutto.

(słownie: ………………………………………………………………………...……   ..…./100).

 

 

                                                                                  …………………….…………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy              

 

*niepotrzebne skreślić

Do oferty należy dołączyć :

 • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • zaświadczenie o posiadanej specjalizacji,
 • dokument potwierdzający dokonanie wpisu do KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub oświadczenie o zobowiązaniu się do przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia na czas trwania umowy (przed przystąpieniem do jej realizacji) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami prawa w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

        1. nr 2

 

UMOWA – KONTRAKT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE  SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Zawarta w dniu ……....  roku: pomiędzy Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych  Uherce Mineralne 153 38-623 Uherce Mineralne  reprezentowanym przez:

……………………………………………..…....  - Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

zwanym w treści umowy „Udzielającym zamówienie”,

a ……………………………………… - lekarzem specjalistą/ podmiotem wykonującym działalność leczniczą z siedzibą w …………………………..…………… wpisanym do …….………………………………..……………… prowadzonego przez ……………………, pod nr ……………………, posiadającym NIP ……………………, REGON ………………… zwanym w dalszej treści umowy „Przyjmującym zamówienie” została zawarta umowa o następującej treści.

§1

1. Udzielający zamówienia powierza prowadzenie samodzielnej opieki lekarskiej w zakresie .............................. dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

2. Ilekroć w umowie jest mowa o jednostce organizacyjnej: rozumiemy przez to Zakład Karny w Uhercach Mineralnych.

3. Ilekroć w umowie jest mowa o przełożonych rozumiemy przez to dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych lub inną osobę wyznaczoną przez niego do nadzoru nad Przyjmującym zamówienie.

 

§2

Przyjmujący zamówienie w czasie pełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy wykonuje czynności służące: zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osadzonych w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, polegające na:

–udzielaniu konsultacji …........... (leczenie, kierowanie na badania dodatkowe, wystawianiu recept na leki)

Czynności o których mowa §2 ust. 1 będą wykonywane w gabinecie lekarskim udostępnionym przez Udzielającego zamówienie.

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że usługi, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej zasadami etyki zawodowej oraz należyta starannością respektując prawa pacjenta.

Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza:

a. posiadanie aktualnych szkoleń w zakresie BHP,

b. posiadanie aktualnych badań profilaktycznych,

 1. odzież roboczą zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Udzielającego zamówienia osobiście o przyczynie nieobecności lub niemożności wykonywania świadczenia i przewidywanym czasie jej trwania

 

§3

 1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przez cały okres wykonania usług będzie objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
 2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń w zakresie objętym umową.

 

§4

Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń z przedmioty Umowy na podstawie odrębnych przepisów, dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą i innych obowiązujących w tym zakresie, w tym w szczególności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

§5

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy i nie może powierzyć ich wykonania osobom trzecim, chyba, że uzyska zgodę Udzielającego zamówienia.

 

§6

Umowa zostaje zawarta na czas określony do..................

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyn.

 

§7

Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poddać się kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienie oraz osoby przez niego upoważnione w zakresie wykonywania warunków niniejszej umowy, a w szczególności jakości udzielanych świadczeń.

 

§8

 1. Przyjmujący zamówienie i udzielający zamówienie zgodnie oświadczają, że ustalają miesiąc kalendarzowy jako okres rozliczeniowy. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczać do siedziby Udzielającego zamówienie fakturę w ciągu 5 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Za zgodą obu stron okresy rozliczeniowe mogą ulegać zmianie.
 2. Przyjmujący zamówienie otrzymuje należność z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w wysokości ......... zł (brutto) za każdą udzielona konsultację.
 3. Płatność nastąpi przelewem z konta Udzielającego zamówienia na konto Przyjmującego zamówienie w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie konsultacji. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należności konta Udzielającego zamówienie.
 4. Do każdej faktury ma być załączone zestawienie obejmujące daty wykonania usługi. Zestawienie to ma być potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli z ramienia Udzielającego zamówienie z danej jednostki organizacyjnej.
 5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że kwota, o której mowa w ust. 2 wyczerpuje całość zobowiązań finansowych Udzielającego zamówienie na rzecz Przyjmującego zamówienie związanych z wykonaniem niniejszej umowy.
 6. Za opóźnienie w wypłacie należności przyjmującej zamówienie przysługują odsetki w wysokości ustawowej.

 

§9

Udzielający zamówienie może odstąpić od umowy:

1..w przypadku zaprzestania przez przyjmującego zamówienie świadczenia usług, o których mowa w §1 ust. 1 i §2.

2. w przypadku stwierdzenia braków w prowadzonej przez Przyjmującego zamówienie dokumentacji medycznej i statystycznej,

3. w przypadku nie dostarczenia w terminie wskazanym w §3 ust. 1.Przyjmującego zamówienie dokumentu ubezpieczenia,

4 w przypadku wadliwego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wpływania powtarzających się i uzasadnionych skarg pacjentów oraz wykonywania usługi w sprzeczności ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.

5. w przypadku naruszenia Regulaminu porządkowego lub obowiązujących przepisów prawa

 

§10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy, mające odpowiednie zastosowanie w zakresie objętym przedmiotem umowy.

 

§11

Wszelkie spory, które mogą powstać pomiędzy stronami w związku z niniejszą umową, będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd Cywilny dla siedziby Udzielającego zamówienie.

 

§12

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

 

 

 

     ……………..……………………………                                    …………………….………………………

           PRZYJMUJĄCY  ZAMÓWIENIE                                                UDZIELAJĄCY  ZAMÓWIENIE

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej