Dyrektor Zakładu Karny w Uhercach Mineralnych ogłasza nabór na stanowisko młodszego instruktora / młodszego wychowawce działu terapeutycznego

OGŁOSZENIE z dnia 08.08.2017r.

1. Dyrektor Zakładu Karny w Uhercach Mineralnych ogłasza nabór  na stanowisko młodszego instruktora / młodszego wychowawce działu terapeutycznego ( etat funkcjonariusza SW ). Służba na tym stanowisku pełniona będzie w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
2. Liczba osób przewidzianych do przyjęcia do służby – 1 osoba ( planowany termin przyjęcia  IV kwartał  2017r. ).
3. Wymagania – kandydat musi spełniać następujące wymogi:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej,
c) korzystać z pełni praw publicznych,
d) dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
e) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec którego nie został orzeczony prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo,
f) dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określanych w przepisach  o ochronie informacji niejawnych,
g) posiadać wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji ( mile widziane studia ukończone w trybie stacjonarnym),
h) posiadać zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby.
4. Decyzję o poddaniu kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu kierownik jednostki podejmuje po złożeniu przez kandydata podania o przyjęcie do służby oraz wypełnionej ankiety personalnej ( druk ankiety do pobrania -  http://sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej ). Ponadto należy złożyć kserokopię następujących dokumentów:
a) aktualną fotografie kolorową w formacie wymaganym do dowodu osobistego;
b) świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;                                         
c) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
e) odpis skrócony aktu urodzenia własny i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa, kserokopię dowodu osobistego.  
5.Na podstawie zebranych dokumentów zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami do służby w terminie później ustalonym. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
6. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
a) oceny złożonych dokumentów,
b) przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,
c) uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,
d) testu sprawności fizycznej,
e) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,
f) sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata.
7. Kandydaci winni składać wymienione w pkt 4 dokumenty w okresie 8-31 sierpnia 2017 roku w kadrach Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych – dodatkowe informacje można uzyskać  telefonicznie pod nr tel. 13 4608853

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej