Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie ogłasza nabór kandydatów do pracy w charakterze pracownika cywilnego w związku z planowanym przyjęciem w 2018 roku: lekarz ambulatorium Zakładu Karnego w Tarnowie - 1 osoba (w niepełnym wymiarze czasu pracy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 z późn. zmianami)

Pracownikiem może być osoba, która:
- ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo
wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo-umarzający postępowanie o takie przestępstwo,
a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
- ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie,
- daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy
z dnia 25 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
- posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą za zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala
służba medycyny pracy.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: wyższe medyczne,
- niekaralność,
- korzystanie z pełni praw publicznych,


Postępowanie kwalifikacyjne, składa się z następujących etapów:

-oceny złożonych dokumentów,

-przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

-sprawdzenia kandydata w rejestrach skazanych i ukaranych,

-zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Wymagane dokumenty:

-podanie oraz CV,

-aktualna fotografia w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

-kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginał do wglądu),

-kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginał do wglądu),

-kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginał do wglądu),

-kserokopia dowodu osobistego.

Komplet wymaganych dokumentów należy osobiście, bądź przesłać pocztą do działu kadr Zakładu Karnego
w Tarnowie, ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów , w godz. 8.00 – 16.00 w dniach : 13 lutego – 23 lutego 2018 roku.

Wszelkich informacji na temat ogłoszonej rekrutacji uzyskać można w dziale kadr Zakładu Karnego w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, tel. (14) 623-52-04.

Oferty złożone po terminie (decyduje data i godzina wpływu do ZK w Tarnowie), niekompletne i nie spełniające wymagań w zakresie wykształcenie nie będą rozpatrywane. Dokumentów nie odsyłamy. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej