Zakład Karny w Sztumie

poszukuje kandydatów do Służby Więziennej

na stanowisko młodszej pielęgniarki / młodszego pielęgniarza

Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Sztumie

- etat mundurowy -

 

I. Przewidywany termin zatrudnienia – czerwiec 2018 r.

II. Liczba osób przewidzianych do przyjęcia - 1

III. Wymagania do pełnienia służby w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie,

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

3) korzystająca z pełni praw publicznych,

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

7) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

IV. Dodatkowe wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe – pielęgniarstwo,
  • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza.

 

V. Wstąpienie do służby w Służbie Więziennej jest dobrowolne i następuje po  pozytywnym zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

VI. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1) ocena złożonych dokumentów,

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu, w szczególności, ocenę umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji oraz motywacji kandydata do służby,

3) uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

4) test sprawności fizycznej,

5) przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów nie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego,

6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby w Służbie Więziennej

7) sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,

8) zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Sztumie.

Kandydat do dnia 06.04.2018 r. do godz. 15:00 osobiście składa do działu kadr jednostki organizacyjnej następujące dokumenty:

1. wypełnioną ankietę personalną stanowiącą załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U.10.186.1247 )
dostępna po adresem internetowym, bądź w dziale kadr:


http://sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

 

(kandydat ankietę wypełnia osobiście, drukowanymi literami)

2. książeczkę wojskową (kserokopia + oryginał do wglądu),

3. podanie do Dyrektora ZK w Sztumie o przyjęcie do Służby Więziennej na stanowisko młodszej pielęgniarki / młodszego pielęgniarza Ambulatorium z Izbą Chorych (napisane osobiście i odręcznie),

4. dyplom ukończenia studiów (kserokopia + oryginał do wglądu),

5. 1 zdjęcie.

 

 

Szczegółowych informacji udziela dział kadr Zakładu Karnego w Sztumie

ul. Nowowiejskiego 14

82-400 Sztum

Tel. 55/ 267 – 28 – 10

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej