Nabór na stanowisko strażnika funkcjonariusza Działu Ochrony

Ogłoszenie o naborze na stanowisko STRAŻNIKA działu ochrony (funkcjonariusz)

Liczba : 6 osób – REZERWA KADROWA

 

1. Zgodnie z art. 38 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010r (t.j. Dz.U. 2017, poz. 631 ze zm.) w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

posiadająca obywatelstwo polskie,

posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

korzystająca z pełni praw publicznych,

która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań ,

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie od wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Praca w Zakładzie Karnym wiąże się z:

pracą w stystemie wielozmianowym

w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi

z bronią

służba na tym stanowisku nie ma charakteru pracy biurowej

3. Preferencje dotyczące wyboru kandydatów do służby ochronnej:

wysoka sprawność fizyczna,

dyspozycyjność.

4. Kandydat wraz z pisemym zgłoszeniem chęci do podjęcia służby winien złożyć następujące dokumenty:

podanie kierowane do Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie o przyjęcie do służby, (prosimy

o załączenie do składanych dokumentów podpisanej klauzuli o następującej treści:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. , poz 922.”)

wypełniona ankieta personalna – wzór ankiety personalnej dostępny na stronie internetowej www.sw.gov.pl (zakładka „Praca” - Warunki przyjęcia do służby),

aktualna fotografia

5. Kandydat może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty a w szczególności:

potwierdzające jego dodatkowe umiejętności,

osiągnięcia zawodowe

opinie itp.

6. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

ocena złożonych dokumentów,

przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej (na którą kandydat przynosi do wglądu oryginały złożonych dokumentów),

uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

test sprawności fizycznej,

badanie psychologiczne,

sprawdzenie prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej,

ustalenie przez komisję lekarską, w drodze orzeczenia, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do pełnienia służby,

sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,

zatwierdzenie listy kandydatów przez Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie.

7. Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu lub przerywa to postępowanie w przypadku:

niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w wyznaczonym dodatkowo terminie,

niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym,

niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy o Służbie Więziennej,

negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego,

gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.

Oferty należy składać na adres:

Zakład Karny w Strzelinie

ul. Ząbkowicka 68

57-100 Strzelin

KADRY

Termin nadsyłania ofert upływa z dniem 31 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu: 71 39 27 504

Decyzję o poddaniu kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu podejmie kierownik jednostki.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Strzelinie.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 9 kwietnia 2010roku o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. 2017, poz. 631 ze zm.),

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247).

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej