WOLNYCH OSIEM MIEJSC PRACY NA STANOWISKU- STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY
Na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 631) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz.U. Nr 186, poz. 1247).

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W STARGARDZIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ NA STANOWISKA:

1. STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Liczba osób przewidywanych do przyjęcia 8

Wymagania które winien spełniać kandydat:

 1. Posiadane obywatelstwa polskiego.

 2. Posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej,

 3. Korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. Winien dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

 5. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

 6. Winien dawać rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 7. Posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

 8. Posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Kandydat wraz z pisemnym zgłoszeniem o przyjęcie do służby winien w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku złożyć do Zakładu Karnego w Stargardzie następujące dokumenty:

 1. Wypełnioną ankietę personalną stanowiącą załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz.U. Nr 186, poz. 1247 ) dostępna po adresem internetowym:

http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

 1. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc zatrudnienia (oryginały do wglądu),

 2. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu),

 3. Kserokopię odpisu aktu urodzenia własnego, małżonka i dzieci oraz odpis aktu małżeństwa (oryginały do wglądu),

 4. Kserokopię książeczki wojskowej i dowodu osobistego (oryginały do wglądu),

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 1. Oceny złożonych dokumentów,

 2. Przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,

 3. Uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

 4. Testu sprawności fizycznej kandydata,

 5. Przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego,

 6. Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,

 7. Sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,

 8. Zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie, w przypadku:

 1. Niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w dokumentacji w wyznaczonym dodatkowym terminie,

 2. Niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym,

 3. Niespełnienia wymagań określonych w art. 38 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej,

 4. Negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego,

 5. Gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.

Termin składania (przesyłania) dokumentów: 07-12-2017 r. do 15-12-2017 roku. Przy złożeniu oferty za pośrednictwem poczty liczy się termin daty stempla pocztowego. Dokumenty można również przesyłać drogą e-mailową na adres: dk_stargard@sw.gov.pl Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

 

Tekst: mjr Sylwia Warych

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej