Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie ogłasza nabór do służby w Służbie Więziennej na stanowisko: młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz Ambulatorium z Izbą Chorych (funkcjonariusz) - przewidywane jest przyjęcie 3 osób

PODSTAWA PRAWNA NABORU:

•    Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016 r, poz. 713
z późn. zm.),
•    § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2010 r. nr 186, poz. 1247).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM:

    Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 713 z późn. zm.) może pełnić służbę osoba:

1)    posiadająca obywatelstwo polskie;
2)    posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3)    korzystająca z pełni praw publicznych;
4)    która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5)    która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postepowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6)    dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach   o ochronie informacji niejawnych;
7)    posiadająca wykształcenie minimum średnie o kierunku pielęgniarstwo;
8)    posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO WOBEC KANDYDATA:

    Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U.  z 2016 poz. 713 z późn. zm.) postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1)    oceny złożonych dokumentów;
2)    przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;
3)    uzyskania informacji o kandydacie w rejestrze skazanych i ukaranych;
4)    testu sprawności fizycznej kandydata;
5)    przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego;
6)    ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;
7)    sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata;
8)    zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.


WYMAGANE DOKUMENTY:

•    wypełniona ankieta personalna, która stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2010 r. nr 186, poz. 1247);
•    podanie o przyjęcie do Służby Więziennej (list motywacyjny + CV);

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Pozostali kandydaci o przerwaniu postępowania kwalifikacyjnego zostaną zawiadomieni pisemnie.

Na rozmowę kwalifikacyjną należy dostarczyć pozostałe dokumenty (kserokopie), o których mowa w art. 39 ust. 2 w/w ustawy, tj:

•    kserokopia dowodu osobistego;
•    kserokopia wszystkich stron książeczki wojskowej;
•    kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe  i specjalistyczne
•    świadectwa pracy lub służby;
•    zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testów sprawności fizycznej;
•    odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa;

Termin składania dokumentów i miejsce uzyskania informacji:

- do dnia 23.01.2017 r. w siedzibie Zakładu Karnego w Rzeszowie przy ul. Załęskiej 76 (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej).

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej