Nr sprawy: 2233/16/SZ/17
Rzeszów, 14.11.2017r.


DYREKTOR
ZAKŁADU KARNEGO W RZESZOWIE
35 - 322 RZESZÓW, UL. ZAŁĘSKA 76

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej(t. j. Dz. U. 2016r.  poz. 1638 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności, ukaranych oraz tymczasowo aresztowanych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji z zakresu radiologii.

1. ZAMAWIAJĄCY: Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie, 35 - 322 Rzeszów, ul. Załęska 76.

2. Tryb postępowania: Konkurs ofert.

3. Przedmiot zamówienia:
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- usługi medyczne i podobne  85120000-6,
- specjalistyczne usługi medyczne 85121200-5.            

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności, ukaranych oraz tymczasowo aresztowanych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, przez podmiot leczniczy w zakresie:

*konsultacji z zakresu radiologii  -  maksymalna ilość konsultacji do zrealizowania w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r. – 200.

a) Wykonawca zobowiązany będzie do:
-  prowadzenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej wymaganej od zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym książeczek zdrowia osadzonych (wpisy w dokumentacji powinny być czytelne),
- sporządzania odpowiedniej dokumentacji dla różnych instytucji (Sąd, Prokuratura, ZUS, KRUS, MOPS i inne) oraz sporządzania odpowiednich oświadczeń w sytuacji kiedy trzeba będzie udzielić odpowiedzi na skargę,
- wykonywania czynności administracyjnych związanych z działalnością służby zdrowia.
Wyżej wymienione świadczenia wykonywane będą na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie zgodnie z obowiązującymi zasadami i wiedzą lekarską kierując się przy tym potrzebami racjonalnych skutków finansowych sprawowanej opieki.
Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń wynikających z niniejszego zamówienia z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.
b) Zamówienie może zostać udzielone zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich będących przedmiotem niniejszego postępowania.
c) Zakres świadczonej opieki medycznej ograniczony jest infrastrukturą i wyposażeniem Zamawiającego. Zamawiający zapewni na czas wykonywania świadczeń pokój lekarski oraz pomieszczenia zabiegowe, obsadę pielęgniarską, dokumentację medyczną osadzonych i leki.
Udostępniona Wykonawcy dokumentacja medyczna stanowi wyłączną własność Zamawiającego.

3.1. Warunki szczegółowe:
a) Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowanie w celu zatrudnienia 1 lekarza -  radiologa,
b) zamówienie składa się z jednej części stanowiącej załącznik nr 1 (formularz ofertowy) do niniejszej dokumentacji,
c) podana w niniejszym ogłoszeniu ilość konsultacji jest wielkością szacunkową,
d) Wykonawca może realizować przedmiotowe świadczenia w godzinach 8:00 do 19:00, w dowolnym dniu od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem, że wykonane przez Zamawiającego zdjęcie opisane zostanie w terminie 7 dni od dnia wykonania.
e) udzielanie świadczeń odbywać się będzie na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie,
f) umowa w sprawie przedmiotowych świadczeń zawarta będzie na czas określony tj. od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2017r.

4. O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności  leczniczej mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich będących przedmiotem niniejszego postępowania.

Wykonawca podejmujący się świadczenia usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia poświadczone m. in.:
- dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej wydanym przez Okręgową Izbę Lekarską/aktualnym zaświadczeniem o prawie do wykonywania działalności leczniczej przez podmioty lecznicze wydanym przez wojewodę*,
- dokumentem potwierdzającym wymagane kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów medycznych, posiadaną specjalizację właściwą dla świadczonej usługi),
- ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej lub oświadczenie o zobowiązaniu się do  przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia na czas trwania umowy (przed przystąpieniem do jej realizacji) zgodnie z przepisami prawa w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

* Dokument dotyczy podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

5. W Dziale Kwatermistrzowskim Zakładu Karnego w Rzeszowie, 35 - 322 Rzeszów, ul. Załęska 76, (pokój 116), począwszy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia,w godzinach pracy administracji zakładu tj. od 7:30 do 15:30 można uzyskać: treść niniejszego ogłoszenia wraz z „Warunki konkursu ofert”.

6. Dokumentację dotyczącą prowadzonego „konkursu ofert” można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.sw.gov.pl (w zakładce ,,Praca”).

7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienie.

8. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy  wyborze oferty.
Zamawiający porówna złożone w toku niniejszego postępowania oferty wraz z wymaganymi dokumentami i udzieli zamówienia Wykonawcy który zapewni kompleksowość oraz zaoferuje najniższą cenę (brutto) za 1 konsultację z zakresu radiologii.
Wykonawca zaproponuje w formularzu ofertowym kwotę, która będzie stanowić należność za 1 konsultację z zakresu radiologii.  

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
a) Pisemną ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie),   uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania i otwarcia ofert.
b) Opakowanie należy opisać nazwą przedmiotu zamówienia: ,,Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – lekarz radiolog” i klauzulą: ,,nie otwierać przed dniem 22.11.2017r. godziną 9:15” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z jego adresem.
c) Pisemną ofertę należy złożyć w biurze podawczym Zakładu Karnego w Rzeszowie, w terminie do dnia 22.11.2017r. do godziny 9:00 (liczy się data i godzina wpływu).
Oferta złożona po powyższym terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie niezwłocznie zwrócona nadawcy.
d) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu składania ofert o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego tj. w sali odpraw Zakładu Karnego w Rzeszowie, 35 - 322  Rzeszów, ul. Załęska 76.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert – oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie.
W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wezwie Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
Jeżeli w toku niniejszego postępowania, nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym w wezwaniu. Wykonawca, składając ofertę dodatkową, nie może zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonej ofercie.
W przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty po dokonaniu wezwania Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

10. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ,,konkursu ofert” zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej www.sw.gov.pl(w zakładce ,,Praca”) w terminie 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, otrzyma informację o wyniku postępowania w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej lub faksu).
W zawiadomieniu przekazanym Wykonawcy, którego oferta została wybrana,  Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

12. Umowa w sprawie przedmiotowych świadczeń zawarta będzie na czas określony tj. od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2017r.

13. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz wydłużenia   terminu składania ofert bez podania przyczyny.

14. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.1793 z późn. zm.).

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej