OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
 

Dyrektor Zakładu Karnego w Rawiczu ogłasza nabór kandydatów do Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Rawiczu na stanowisko:

Strażnik działu ochrony - przewidywane zatrudnienie - 3 osoby. Planowany termin 2018/2019 r.

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r., poz. 631 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2010 r., Nr 186, poz.1247), zwane dalej "rozporządzeniem w sprawie postępowania kwalifikacyjnego".

Służbę w Służbie Więziennej zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej może pełnić osoba:

posiadająca obywatelstwo polskie,

nie karana,

korzystająca z pełni praw publicznych i cywilnych,

posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
 

II. Charakter pracy:

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, kontrola osadzonych, praca z bronią palną.
III. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

oceny złożonych dokumentów;

przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych mających na celu, w szczególności, ocenę umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji oraz motywacji kandydata do służby,

testu sprawności fizycznej kandydata;

sprawdzenia kandydata w rejestrach skazanych i ukaranych;

sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej;

ustalenia przez właściwą miejscowo komisję lekarską w drodze orzeczenia, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata;

sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata;

zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu
 

Test sprawności fizycznej składa się z 5 prób:

siły, polegającej na rzucie 2 kg piłką lekarską,

mocy, polegającej na skoku w dal z miejsca,

gibkości, polegającej na skłonie tułowia,

zwinności, polegającej na biegu zygzakiem w prostokącie 3 x 5 m,

szybkości, polegającej na biegu 10 x 10 m (mężczyźni), 6 x 10 m (kobiety).


IV. Wymagane dokumenty

Kandydat wraz z pisemnym zgłoszeniem (podaniem) chęci do podjęcia służby winien złożyć w Zakładzie Karnym w Rawiczu następujące dokumenty:

Wypełnioną ankietę personalną (stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego),

Kserokopię dowodu osobistego,

Aktualną fotografię w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, co najmniej, średniego oraz świadectwo maturalne (kserokopia).

Kandydat może złożyć dodatkowo inne dokumenty, potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe i naukowe oraz opinie polecające (kserokopie).

Oryginały powyższych dokumentów należy przedłożyć celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Dokumenty należy złożyć w Dziale Kadr Zakładu Karnego w Rawiczu w terminie od 11-12-2017 roku do 15-12-2017 roku w godz. 09.00 – 13.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w procedurze kwalifikacyjnej (decyduje data wpływu do Zakładu Karnego w Rawiczu). Ankieta personalna do pobrania na stronie internetowej:

http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

Dyrektor Zakładu Karnego w Rawiczu odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu lub przerywa to postępowanie, w przypadku:

niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym;

niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,

negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Inne informacje:

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Rawiczu.
Miejsce uzyskania szczegółowych informacji odnośnie postępowania kwalifikacyjnego: Zakład Karny w Rawiczu, ul. 17 Stycznia, od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300 lub telefonicznie: (0 65) 546-85-05.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej