Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu konsultacji ortopedycznych, okulistycznych, dermatologicznych i laryngologicznych. Udzielanie świadczeń obejmowałoby osoby pozbawione wolności osadzone w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych Przytuły Stare 13A, 07-411 Rzekuń ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert. Przedmiot konkursu obejmuje:

świadczenie usług zdrowotnych z zakresu konsultacji ortopedycznych, okulistycznych, dermatologicznych i laryngologicznych.

Udzielanie świadczeń obejmowałoby osoby pozbawione wolności osadzone w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych.

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych - 753 osób.

1. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 26.02.2018 r. Umowy zostaną zawarte do 31.12.2018 roku.

2. Oferty należy składać na obowiązującym formularzu.

3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy, obowiązującym formularzem można zapoznać się w kadrach Zakładu Karnego w Przytułach Starych w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej www.sw.gov.p l (w zakładce "praca").

4. Oferty należy składać w sekretariacie ZK w Przytułach Starych do dnia 19.02.2018 roku (w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem: "Konkurs ofert" wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego).

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 21.02.2018 r. w siedzibie ogłaszającego konkurs.

6. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

7. Oferent ma prawo do składania umotywowanych protestów dotyczących konkursu ofert oraz odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej