DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W POTULICACH OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W WIĘZIENNICTWIE w roku 2018 Planowane przyjęcie do służby: 5 osób do działu ochrony – etat mundurowy / strażnik /

Planowane przyjęcie do służby: 5 osób do działu ochrony – etat mundurowy / strażnik /

 

 

 

W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ MOŻE PEŁNIĆ SŁUŻBĘ OSOBA:

-              posiadająca obywatelstwo polskie,

-              posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

-              korzystająca z pełni praw publicznych,

-              która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

-              która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok  warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

-              dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

-              posiadająca wykształcenie minimum średnie,

-              posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PRACĄ W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ  POWINNY ZŁOŻYĆ w Zakładzie Karnym w Potulicach,  Al. Parkowa 1, w dziale kadr  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. Wypełnioną ankietę personalną,
 2. Pisemne podanie o  przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach,
 3. Jedna aktualna fotografia kolorowa w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

Osoby, wobec których kierownik jednostki podejmie decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego złożą w wyznaczonym terminie, o którym zostaną poinformowane, pozostałe dokumenty tj:

 1. świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych (kserokopie – oryginały do wglądu),
 2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie – oryginały do wglądu),
 3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
 4. odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa,
 5. kserokopia dowodu osobistego,
 6. kserokopia książeczki wojskowej.

Formularz ankiety personalnej można pobrać w Zakładzie Karnym – dział kadr od dnia  12.2.2018  r. lub na stronie www.sw.gov.pl. lub www.bip.sw.gov.pl

Dokumenty należy składać w Zakładzie Karnym w Potulicach – dział kadr do dnia  07.03.2018 r.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowić będzie ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. Nr 186  poz. 1247  z późn. zm. ).

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 1. oceny złożonych dokumentów,
 2. przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,
 3. uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,
 4. testu sprawności fizycznej,
 5. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w SW,
 6. sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,
 7. zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

Szczegółowe informacje dot. postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać  w dziale kadr Zakładu Karnego w Potulicach, nr telefonu –       052 5874434, 052 5874433

 

 

 

DYREKTOR

Zakładu Karnego w Potulicach

 

  płk mgr Jarosław Nurkiewicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej