DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W POTULICACH OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W WIĘZIENNICTWIE w  roku 2018 Planowane przyjęcie do służby: 1 osoba do służby zdrowia – etat mundurowy / pielęgniarka / pielęgniarz

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W POTULICACH OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W WIĘZIENNICTWIE w roku 2018
Planowane przyjęcie do służby: 1 osoba do służby zdrowia – etat mundurowy / pielęgniarka/pielęgniarz /
W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ MOŻE PEŁNIĆ SŁUŻBĘ OSOBA:
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- korzystająca z pełni praw publicznych,
- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- posiadająca wykształcenie minimum średnie, wykształcenie kierunkowe pielęgniarskie i prawo wykonywania zawodu
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
OSOBY ZAINTERESOWANE PRACĄ W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ POWINNY ZŁOŻYĆ w Zakładzie Karnym w Potulicach, Al. Parkowa 1, w dziale kadr NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1. wypełnioną ankietę personalną,
2. pisemne podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach,
Osoby, wobec których kierownik jednostki podejmie decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego złożą w wyznaczonym terminie, o którym zostaną poinformowane, pozostałe dokumenty tj:
1. jedna aktualna fotografia kolorowa w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
2. świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych (kserokopie – oryginały do wglądu),
3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie – oryginały do wglądu),
4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
5. odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa,
6. kserokopia dowodu osobistego,
7. kserokopia książeczki wojskowej.
Formularz ankiety personalnej można pobrać w Zakładzie Karnym – dział kadr od dnia 16.04.2018 r. lub na stronie www.sw.gov.pl.
Dokumenty należy składać w Zakładzie Karnym w Potulicach – dział kadr do dnia 30.04.2018 r.
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowić będzie ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. Nr 186 poz. 1247 z późn. zm. ).
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
1. oceny złożonych dokumentów,
2. przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,
3. uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,
4. testu sprawności fizycznej,
5. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w SW,
6. sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,
7. zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.
Szczegółowe informacje dot. postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w terminie do dnia 24.1.2018 r. w dziale kadr Zakładu Karnego w Potulicach, nr telefonu – 052 5874434, 052 5874433
DYREKTOR
Zakładu Karnego w Potulicach
płk Jarosław Nurkiewicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej