OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIACH DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

 

podstawa prawna: § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1247)

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku ogłasza nabór kandydatów do Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Płocku na stanowisko:

 

 • strażnik działu ochrony - ilość osób - 10

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • obywatelstwo polskie

 • nieposzlakowana opinia i niekaralność

 • korzystanie z pełni praw publicznych i cywilnych

 • wykształcenie średnie

 • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (po odbyciu lub bez odbycia) - dotyczy kandydatów mężczyzn.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

 • ocena złożonych dokumentów

 • rozmowa kwalifikacyjna

 • test sprawności fizycznej

 • badanie psychologiczne

 • sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych

 • sprawdzenie prawdziwości danych z ankiety personalnej

 • ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz podanie o przyjęcie do służby

 • wypełniona ankieta personalna kandydata do Służby Więziennej

 

Po podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat obowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

 

 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej

 • świadectwa pracy lub służby

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

 • dowód osobisty i książeczka wojskowa

 • odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

Termin składania dokumentów i miejsce uzyskania informacji:

 • do dnia 31.05.2018 r. w siedzibie Zakładu przy ul. Sienkiewicza 22 w Płocku pok. nr 6 – kadry jednostki; telefonicznie - 024 2622031 wew. 127 i 202 ; e-mail: zk_plock@sw.gov.pl.

podpisał

Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku

ppłk Krzysztof Kamiński

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej