Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie ogłasza nabór do pracy na stanowisku referenta/inspektora zespołu terenowego realizującego zadania w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) (pracownik cywilny – urzędnik państwowy)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie ogłasza nabór do pracy na stanowisku referenta/inspektora zespołu terenowego realizującego zadania w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE)

(pracownik cywilny – urzędnik państwowy)

Wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy

Liczba stanowisk pracy – 4 (umowa o pracę)

Przewidywany termin zatrudnienia – 2018 rok

Pracodawca : Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie, ul. 3 Maja 34, 28 – 400 Pińczów

Opis stanowiska: Praca w systemie wielozmianowym (7:00-19:00, 19:00-7:00), w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w tym w szczególności odbywającymi karę w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE). Obowiązki służbowe polegają m.in. na: wykonywaniu u osób objętych SDE instalacji, wymiany, kontroli i deinstalacji urządzeń monitorujących; konserwacji i czyszczeniu zdeinstalowanych urządzeń monitorujących; bieżącej realizacji wizyt u osób objętych SDE; utrzymywaniu kontaktu telefonicznego i współpracy z Centralą Monitorowania SDE oraz podmiotem Dozorującym; sporządzaniu raportów z czynności przeprowadzanych u osób objętych SDE.

Wymagania stawiane kandydatom:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2017 r. poz. 631, z późn. zm.) pracę w Służbie Więziennej może podjąć osoba, która:

 1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 4. ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
 5. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 6. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie min. średnie, preferowane techniczne z zakresu informatyki lub telekomunikacji.
 • Prawo jazdy kat. B posiadane co najmniej 3 lata
 • Gotowość do realizacji obowiązków służbowych w systemie zmianowym.
 • Dobra znajomość systemów operacyjnych LINUX i MS Windows.
 • Mile widziane umiejętności: instalowania i testowania oprogramowania użytkowego, tworzenie zapytań T-SQL; diagnozowanie i usuwanie podstawowych awarii sprzętu komputerowego.
 • Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie,
 • curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, świadectwa służby, zaświadczenia o odbytych stażach),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Termin i miejsce składania dokumentów:

  Sposób złożenia dokumentów:

 • bezpośrednio w siedzibie Zakładu Karnego w Pińczowie, ul. 3 Maja 34, w godzinach 9:00 – 15:00;
 • przesłanie na adres zakładu (28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 34)
 • w terminie do dnia 18 maja 2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów do zakładu karnego).

  Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia złożone w formie papierowej. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Nie zwracamy złożonych dokumentów oraz kosztów udziału kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

 • ocena złożonych w wyznaczonym terminie dokumentów,
 • rozmowa kwalifikacyjna (o terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie),
 • sprawdzenie kandydatów w rejestrach skazanych i ukaranych,
 • potwierdzenie wykształcenia,
 • ustalenie przez służbę medycyny pracy zdolności fizycznej i psychicznej na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 • Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do pracy w Służbie Więziennej.

  Dodatkowych informacji w zakresie naboru można uzyskać w kadrach Zakładu Karnego w Pińczowie pod numerem telefonu 41 357 66 24.

  Kwestionariusz osobowy

  PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.)                                         
 • Aneks do ogłoszenia o naborze z dnia 08.05.2018 r

  na stanowisku referenta/inspektora zespołu terenowego realizującego zadania w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE)

  (pracownik cywilny – urzędnik państwowy)

 • Informuję, iż uległ zmianie termin składania dokumentów:
 • Nowy termin składania dokumentów

           -   do dnia 30 maja 2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów do zakładu karnego)

         2.   Dodatkowe informacje : procedura kwalifikacyjna zakończy się nie później niż do końca października 2018 r.                           

   

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej