Zakład Karny w Opolu Lubelskim ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konsultacji z zakresu:

- psychiatrii

- okulistyki

- medycyny rodzinnej

dla osób pozbawionych wolności osadzonych na terenie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim w okres     od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki konkursu ofert znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienie realizowane będzie od dnia 1.01.2018r. do dnia 30.06.2018 r.

Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie wyłącznie ceną.

Szczegółowe warunki zamówienia dostępne będą na stronie internetowej: www. sw.gov.pl

Po stronie Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą jest :

          • kpt. Sylwia Bartnik – starszy inspektor ds. kadr Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim              tel. 081 827-69-05
          • por. Hubert Kęcik – inspektor ds. kadr Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim                         tel. 081 827-69-05

 

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert.

Oferta winna zostać doręczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2017 r. do godz. 10:00 do sekretariatu Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim w zaklejonej i opisanej kopercie.

Otwarcie ofert nastąpi w komórce kadrowej Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim w  dnia 20.12.2017 r.     o godz. 10:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej