Zakład Karny w Opolu Lubelskim ogłasza konkurs na wyłonienie Zleceniobiorcy, który w ramach umowy zlecenia będzie wykonywał świadczenia zdrowotne w zakresie ogólnych porad lekarskich wszystkim skazanym i tymczasowo aresztowanym zgłaszającym się do ambulatorium Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

 

    1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie ambulatorium Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim i będzie zgodne z zasadami wiedzy lekarskiej i obowiązującymi standardami medycyny. Proponowany czas udzielania świadczeń medycznych to 24 godziny miesięcznie.
    2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy między innymi: udzielanie porad lekarskich i leczenie (w zakresie odpowiednim do posiadanych specjalizacji i kwalifikacji medycznych) wszystkich chorych skazanych i tymczasowo aresztowanych zgłaszających się do ambulatorium Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim oraz prowadzenie w tym zakresie niezbędnej dokumentacji lekarskiej. Zakres udzielanych porad obejmuje badanie pacjenta, postawienie diagnozy, zaproponowanie leczenia, wystawianie w przypadkach określonych przepisami świadectw lekarskich, opiniowanie lub rozpatrywanie próśb skarg i wniosków osadzonych w sprawie leczenia odpowiednio do udzielanych świadczeń zdrowotnych.
    3. Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane przez lekarza medycyny posiadającego odpowiednie kwalifikacje.
    4. Umowa zlecenie zostanie zawarta na okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
    5. Świadczenia zdrowotne objęte przedmiotem umowy będą wykonywane w ambulatorium Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7, 24-300 Opole Lubelskie skazanych i tymczasowo aresztowanych.

 Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami w sprawach merytorycznych są

     • kpt. Sylwia Bartnik – starszy inspektor ds. kadr Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim              tel. 081 827-69-05
     • por. Hubert Kęcik – inspektor ds. kadr Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim tel. 081 827-69-05

 

    1. Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.
    2. Miejsce składania ofert: Sekretariat Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7, 24-300 Opole Lubelskie.

 -    Termin składania ofert:                                     28.12.2017 r. do godz. 10:00

 -    Termin otwarcia ofert:                                       28.12.2017 r. do godz. 10:10

    1.  Składający ofertę pozostaje nią związany, przez okres 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
    2. W toku postępowania konkursowego (przed rozstrzygnięciem konkursu), oferent może złożyć na adres Zamawiającego do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej