Zakład Karny w Nysie

 

ogłasza nabór na funkcjonariusza Służby Więziennej

na stanowisko młodszego psychologa działu penitencjarnego

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej ( Dz. U. z 2017  r. poz. 631 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. z  2010 r. Nr 186, poz. 1247)

 

      I. Liczba osób przewidzianych do przyjęcia: 1 osoba

    Planowany termin przyjęcia do służby: I - II kwartał 2018 rok

 

      II. Wymagania stawiane kandydatom:

 

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- osoba dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub 

   umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok           

   warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo a także nie toczy się przeciwko 

   niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

- posiadanie wykształcenia wyższego – magister psychologii
- posiadanie zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

III. Wymagane dokumenty:

 

- podanie kierowane do dyrektora jednostki o przyjęcie do służby,

- Curriculum Vitae (CV)

- ankieta personalna (do pobrania ze strony http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-  
   sluzby-wieziennej/ lub załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
   20.09.2010 r. - Dz.U. Nr 186, poz. 1247),

- świadectwa pracy lub służby (kserokopie),

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne 

   (kserokopie),

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej ,

- odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa 

   (kserokopie),

- kserokopia dowodu osobistego
- kserokopia książeczki wojskowej – strony: ze zdjęciem, wpisem o przydatności do WKU,

   z kategorią zdrowia, terminem odbywania służby wojskowej, z wpisem o przeniesieniu do               

   rezerwy lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień stwierdzające uregulowany          

   stosunek do służby wojskowej,

- 1 aktualna fotografia.

 

     IV. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata składa się z następujących etapów:

 

- oceny złożonych dokumentów,

- przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,

- uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

- testu sprawności fizycznej kandydata,

- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,

- sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,

- zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony po weryfikacji dokumentów w terminie późniejszym, o czym osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

 

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego, nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH USTALONO NA OKRES

OD DNIA 13 lutego 2018 roku DO DNIA 26 lutego 2018 roku.

 

             Informacji udziela Dział Kadr Zakładu Karnego w Nysie tel. 77 – 4332471 wew. 269 lub 317. Dokumentację proszę nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) lub w sekretariacie Zakładu Karnego w Nysie  ul. Kościuszki 4a, 48 – 300 Nysa.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej