Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu w dniu 16 maja 2018 roku ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko: strażnik działu ochrony - 10 etatów.

Podstawa prawna: art. 38 i 39 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2017 roku, poz. 631 ze zm.)

Wymagania stawiane kandydatom:

 • obywatelstwo polskie,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec niego nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby,wykształcenie co najmniej średnie.

Wymagane dokumenty:

 • podanie oraz CV,
 • wypełniona ankieta personalna kandydata do służby - link do pobrania na stronie: http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/,
 • aktualna fotografia,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
 • kserokopia świadectw pracy lub służby,
 • kserokopia odpisu aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz aktu małżeństwa,
 • kserokopia książeczki wojskowej i dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

Złożona dokumentacja nie podlega zwrotowi. 

Nie będą rozpatrywane podania przesłane drogą elektroniczną.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 • ocena złożonych dokumentów,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • uzyskanie informacji w rejestrach skazanych i ukaranych,
 • test sprawności fizycznej,
 • ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do służby,
 • postępowanie sprawdzające w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,
 • zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w siedzibie Zakładu Karnego w Nowym Sączu, ul. Pijarska 1, 33-300 Nowy Sącz lub przesłać drogą pocztową na wskazany powyżej adres do dnia 30 maja 2018 roku do godziny 15.00. Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do złożonej dokumentacji należy dołączyć oświadczenie następującej treści:
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Karny w Nowym Sączu, ul. Pijarska 1 moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922).

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w kadrach Zakładu Karnego w Nowym Sączu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod numerem telefonu (18) 44 85 604.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej