Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: inspektor ds. sekretariatu: 1 osoba (pracownik cywilny).

wymiar zatrudnienia: 1 etat
wykształcenie: wyższe magisterskie.

Pracownikiem Służby Więziennej może być osoba która:

  • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
  • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie,
  • daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
  • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Wymagane dokumenty:

  • podanie oraz CV,
  • aktualna fotografia w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie magisterskie oraz dodatkowe kwalifikacje.

Złożona dokumentacja nie podlega zwrotowi.
Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w siedzibie Zakładu Karnego w Nowym Sączu, ul. Pijarska 1, 33-300 Nowy Sącz lub przesłać drogą pocztową na wskazany powyżej adres do dnia 21 lutego 2018 roku do godziny 15.00. Dokumenty niekompletne i które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Prosimy o załączenie do składanych dokumentów podpisanej klauzuli o następującej treści:
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Karny w Nowym Sączu, ul. Pijarska 1 moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje na temat ogłoszonej rekrutacji uzyskać można w kadrach Zakładu Karnego w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, tel. (18) 4485604 lub (18) 4485605.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej