Zakład Karny w Nowogardzie ogłasza nabór do Służby Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony.

 

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia do służby:

10 osób - rezerwa kadrowa

Wymagania stawiane kandydatom:

obywatelstwo polskie;

uregulowany stosunek do służby wojskowej;

korzystanie z pełni praw publicznych;

dawanie rękojmi prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

nie karanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

dawanie rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

co najmniej średnie wykształcenie;

zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby.

3. Wymagane dokumenty:

podanie o przyjęcie do służby,

wypełniona ankieta personalna,

książeczka wojskowa do wglądu

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie

4. Informacje dotyczące przebiegu postępowania kwalifikacyjnego:

1) termin składania wymaganych dokumentów do 01.12.2017 r.

2) ocena złożonych dokumentów;

3) przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;

4) uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;

5) test sprawności fizycznej kandydata;

6) przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego;

7) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;

8) sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata;

9) zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

Szczegółowych informacji w zakresie rekrutacji udzielają funkcjonariusze kadr Zakładu Karnego w Nowogardzie pod numerami telefonu 091 4326 606 do 608 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej