OGŁOSZENIE

 

Zakład Karny w Łowiczu ogłasza nabór do Służby Więziennej na stanowisko młodszego referenta działu kwatermistrzowskiego (praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności); uposażenie w wysokości ok. 1.720,00 zł netto w pierwszym roku służby. Przewidywana liczba osób do przyjęcia do służby: 1. Wymagania:

- obywatelstwo polskie,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- niekaralność,

- pełnia praw publicznych,

- rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- wykształcenie minimum średnie,

- zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby.

Preferowani są kandydaci z Łowicza i miejscowości pobliskich, posiadający wykształcenie elektroniczne, elektromechaniczne, lub pokrewne, posiadający praktykę i doświadczenie w tym zakresie.

 

Kandydaci przesyłają podanie o przyjęcie do służby oraz wypełnioną ankietę personalną (do pobrania ze strony: http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej) do dnia 15 marca 2018 roku, wyłącznie drogą pocztową, na adres: ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz, a w późniejszym terminie:

 1. świadectwa pracy lub służby,
 2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
 3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
 4. odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

Postępowanie kwalifikacyjne do służby składa się z następujących etapów:

 1. oceny złożonych dokumentów,
 2. przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 3. uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,
 4. testu sprawności fizycznej,
 5. przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych lub przedłożenia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego,
 6. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,
 7. sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,
 8. zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora Zakładu.

 

Szczegółowych informacji odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Zakładzie Karnym w Łowiczu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 16°° telefonicznie pod numerem: 0-46 830-97-10 lub 11.

Termin składania podań o przyjęcie do służby oraz wypełnionych ankiet personalnych 15 marca 2018 roku. Kandydaci wobec których zostanie wszczęte postępowanie kwalifikacyjne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nie spełnianie podanych wymagań lub nie przestrzeganie wskazanej procedury daje podstawę do odrzucenia kandydatury. Pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby. Zakład zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przyjęć oraz przyjęcie do służby innej liczby

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej